جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
 

فاز دوم

محدوده و محورهای مطالعات
فاز دوم مطالعات که در محدوده خلیج نایبند تا بندر دیر و درراستای طرح ملی پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل ایران انجام خواهد شد از اوایل سال 1387 آغاز شده است. پس از تجهیز کارگاه و انجام هماهنگی های اولیه برای شروع عملیات اندازه گیری در این محدوده برداشت اطلاعات اندازه گیری دریایی شامل پدیده های موج، جریان، رسوب و ... از اوایل شهریور ماه 1387 آغاز شده و همچنان ادامه دارد.  مدلسازی‌های مربوط به این فاز از اواسط بهمن ماه 1387 و پس از ابلاغ کار ازطرف کارفرمای پروژه آغاز شده است .شکل زیر محدوده مطالعات فاز دوم پروژه را نشان می دهد.
 
محدوده مطالعات فاز دوم
محدوده مطالعات فاز دوم