دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
 

صفحه نخست

صفحه نخست

درباره طرح

اطلاعات اشخاص

اطلاعات اشخاص - جزئیات

اطلاعات اشخاص - ویرایش

پیوست - ویرایش

افزودن گروه بندی

شبکه های اجتماعی - ویرایش

اطلاعات اشخاص - فهرست

فازهای مطالعاتی

فاز یک-خلیج چابهار

درباره مطالعات

دستاوردها و نتایج

اندازه گیری های میدانی

مدلسازی های عددی

مدل سازی دو بعدی جریان های جزر ومدی
مدل سازی انتقال امواج
مدل سازی سه بعدی هیدرودینامیک
طبقه بندی خطوط ساحلی
مدل سازی خیزآب ناشی از طوفان

پیشیابی 22 ساله اقلیم امواج دریای عمان

شبکه بهینه بویه گذاری در آبهای ایران

بررسی و تعیین موج طرح ناشی از طوفانهای استوائی در دریای عمان

آنالیز مکانی عکسهای هوائی و تصاویر ماهواره ای

توسعه مدل ایرانی

طراحی و راه اندازی پایگاه داده

طرح مونیتورینگ آینده

بازدید میدانی

مطالعات مناطق خاص

تیم مطالعاتی

ناظران عالی کارفرما

کمیته تخصصی مطالعات

مشاوران پروژه

نگارخانه ها

نگارخانه تصاویر

اندازه گیری های میدانی
شبیه سازی
متفرقه

نگارخانه فیلم

اندازه گیری های میدانی
شبیه سازی

فاز دو-محدوده عسلویه

درباره مطالعات

دستاوردها و نتایج

اندازه گیری های میدانی

مدلسازی ریاضی

توسعه مدل پیش یابی اقلیم موج در خلیج فارس و تنگه هرمز
انتشار امواج
انتقال رسوب و تغییرات خط ساحلی
مدل سازی دو بعدی جریان های جزر و مدی
تحلیل اطلاعات باد
خیزاب ناشی از طوفان
تحلیل حدی امواج

نمونه برداری رسوب و تحلیل آنها

پایش دراز مدت

بازدید میدانی

طبقه بندی نواحی ساحلی

تغییرات خط ساحلی به کمک تحلیل مکانی عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای

پایگاه داده

مطالعات هیدرولوژی

رودخانه دیر
روخانه موند

توسعه مدل ریاضی ایرانی

جزر و مد
هیدرودینامیک
موج
رسوب

مطالعات مناطق خاص

نایبند - عسلویه
کنگان - دیر
مطاف - موند

تیم مطالعاتی

ناظران عالی کارفرما

کمیته تخصصی مطالعات

مشاوران پروژه

نگارخانه ها

نگارخانه تصاویر

اندازه گیری های میدانی
شبیه سازی
متفرقه

نگارخانه فیلم

اندازه گیری های میدانی
شبیه سازی

فاز سه-محدوده بوشهر

درباره مطالعات

دستاوردها و نتایج

اندازه گیری های میدانی

مدلسازی ریاضی

توسعه مدل پیش یابی اقلیم موج در خلیج فارس و تنگه هرمز
انتشار امواج
انتقال رسوب و تغییرات خط ساحلی
توسعه مدل های هیدرودینامیک ساحلی3
مدل سازی دو بعدی جریان های جزر و مدی
خیزاب ناشی از طوفان
تحلیل حدی امواج

نمونه برداری رسوب و تحلیل آنها

پایش دراز مدت

بازدید میدانی

طبقه بندی نواحی ساحلی

تغییرات خط ساحلی به کمک تحلیل مکانی عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای

پایگاه داده

توسعه مدل ریاضی ایرانی

جزر و مد
هیدرودینامیک
موج
رسوب

مطالعات مناطق خاص

گناوه
ریگ
خلیج بوشهر

تیم مطالعاتی

ناظران عالی کارفرما

کمیته تخصصی

مشاوران پروژه

نگارخانه ها

نگارخانه تصاویر

اندازه گیری های میدانی
شبیه سازی
متفرقه

نگارخانه فیلم

اندازه گیری های میدانی
شبیه سازی

فاز چهار- هرمزگان

درباره مطالعات

درباره مطالعات

دستاوردها و نتایج

اندازه گیری های میدانی

مدلسازی های عددی

مدلسازی میدان باد
پیش یابی اقلیم امواج آب عمیق
مدلسازی ترازها و جریانات جزر و مدی
مدلسازی سه بعدی
مدل سازی رسوب مناطق خاص
مدلسازی نفوذ امواج
انتشار امواج
مدل سازی تغییرات سطح آب
تحلیل طوفان های 62 ساله

پایگاه داده

ارزیابی مدلهای ریاضی ایرانی

نمونه برداری رسوب و تحلیل دانه بندی آنها

پیشنهاد طرح پایش دراز مدت

بازدیدهای میدانی

طبقه بندی نوار ساحلی

عملیات 25 ساعته

مطالعات ژئومورفولوژی

مطالعات رسوب

طرح کلی مطالعات رسوب و تغییرات خط ساحل
تعیین سلول و زیر سلول های رسوبی
مطالعات جامع رسوب و تغییرات خط ساحلی
مطالعات رسوب و مورفولوژی نقاط خاص
شهید رجایی
لنگه و کنگ
سیریک
سوزا
کوه مبارک

تیم مطالعاتی

ناظران عالی کارفرما

کمیته تخصصی مطالعات

مشاوران پروژه

نگارخانه ها

نگارخانه تصاویر

اندازه گیری های میدانی
شبیه سازی

نگارخانه فیلم

اندازه گیری های میدانی
شبیه سازی

فاز پنجم-سواحل شمال

درباره مطالعات

دستاوردها و نتایج

جمع آوری اطلاعات

اندازه گیری های میدانی

موج و جریان
نمونه برداری رسوب
اندازه گیری پارامترهای فیزیکی
ثبت نوسانات دراز مدت و کوتاه مدت تراز سطح آب
برداشت مقاطع عرضی
پارامترهای هواشناسی
پارامترهای محیط زیستی

مدل سازی

مدل سازی باد و موج
مدل سازی جریان
مدل سازی نفوذ امواج به حوضچه بنادر در نقاط خاص
مدل سازی سه بعدی دریای خزر
مدل سازی تغییرات سطح متوسط آب
مدل سازی انتقال رسوب و مورفولوژی
ارزیابی مدل ریاضی ایرانی (PMO Dynamics)

تدقیق بخش مدیریت نوار ساحلی ICZM

بانک اطلاعاتی

طرح پایش دراز مدت

طبقه بندی نواحی ساحلی

تیم مطالعاتی

ناظران عالی کارفرما

کمیته تخصصی مطالعات

مشاوران پروژه

نگارخانه ها

نگارخانه فیلم

اندازه گیری های میدانی
شبیه سازی
متفرقه

نگارخانه تصاویر

اندازه گیری های میدانی
شبیه سازی
متفرقه

فاز شش- سواحل مکران

درباره مطالعات

دستاوردها و نتایج

جمع‌آوری اطلاعات

اندازه‌گیری میدانی

نمونه برداری رسوب
برداشت خط ساحل
برداشت مقاطع عرضی
اندازه گیری پارامترهای فیزیکی آب
اندازه گیری موج و جریان (بدون بویه)
بویه های موج نگار
اندازه گیری پارامترهای هواشناسی
اندازه گیری تغییرات تراز آب

مدلسازی

مدل سازی باد
مدلسازی موج
مدلسازی جریان و خیزاب
مدلسازی سونامی
مدلسازی انتقال رسوب و مورفولوژی
ارزیابی مدل ایرانی PMO Dynamics
مدلسازی مناطق خاص

تدقیق بخش مدیریت نوار ساحلیICZM

بانک اطلاعاتی

طرح پایش دراز مدت

طبقه بندی نوار ساحلی

تیم مطالعاتی

ناظران عالی کارفرما

کمیته تخصصی مطالعات

مشاوران پروژه

نگارخانه

فیلم

تصاویر

فاز هفتم- سواحل خوزستان

درباره مطالعات

نگارخانه

فیلم

عملیات میدانی
شبیه سازی
مراحل مختلف

عکس

عملیات میدانی
شبیه سازی
بخش های مختلف

سایتهای مرتبط

پایگاه اطلاعات دریایی ایران

دوره کارورزی

نظام نامه کارورزی

فرم های کارورزی

اخبار

ارتباط با ما

تالار گفتگو

ارسال مشکلات

نقشه سایت