شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
 

محدوده فازهای مطالعاتی پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل ایران

فهرست اخبار

بازدید تیم نظارت سازمان بنادر و دریانوردی از عملیات هیدروگرافی و اندازه‌گیری میدانی سواحل استان خوزستان
تیم نظارت سازمان بنادر و دریانوردی از روند اجرایی عملیات هیدروگرافی و اندازه‌گیری میدانی پروژه «پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل استان خوزستان»، بازدید به عمل آورد.
اتمام عملیات هیدروگرافی سواحل هندیجان
پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان خوزستان- عملیات هیدروگرافی سواحل هندیجان به پایان رسید.
اتمام اندازه‌گیری‌ میدانی سواحل مکران
عملیات اندازه گیری مشخصه های دریایی در پروژه پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل مکران به پایان رسید.
پروژه پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل مکران- انجام سرویس دوره ای بویه موج نگار
بویه موج نگار سواحل چابهار جهت انجام سرویس های دوره ای به اسکله منتقل شد.
انجام عملیات صحت سنجی عملکرد تجهیزات اندازه گیری مشخصه های دریایی در سواحل استان خوزستان
با شروع اندازه گیری های میدانی پروژه «پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان خوزستان» عملیات صحت سنجی عملکرد دستگاه های اندازه گیری در سواحل این استان انجام شد.