دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
 

مشاوران پروژه

مطالعات فاز هفتم پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل کشور با عنوان "پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان خوزستان" توسط شرکت مهندسین مشاور پویا طرح پارس و با مشارکت مهندسان مشاور دریا نگار پارس و مهندسین مشاور دریا نقشه پارسیان انجام می شود