دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 

کمیته تخصصی مطالعات

  • مهندس محمدرضا الهیار: مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر
  • مهندس محمد حسین نعمتی: رئیس اداره طرح‌های زیربنایی مهندسی دریایی
  • مهندس آرام پویامهر: کارشناس پروژه و عضو کارگروه ارزیابی