چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

طبقه بندی نواحی ساحلی

بررسی و تحلیل جریان‏های ساحلی شمال

در این بخش الگوی جریان در سواحل شمالی خلیج ‏فارس  براساس مدلسازی جریان انجام شده در پروژه پایش و مطالعات شبیه‏سازی سواحل استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفته است.

01

مخاطرات دریایی از نقطه نظر امواج طوفانی

در پروژه پایش و مدلسازی سواحل استان خوزستان، مشخصات موج با استفاده از مادول موج طیفی مدل عددی MIKE 21 در خلیج‏فارس به مدت 35 سال شبیه‏سازی شده است، این مدل بزرگ‌مقیاس از مرز جاسک شروع شده و کل خلیج فارس تا خم خور موسی را شامل می‌شود. علاوه براین مطابق با شرح خدمات این پروژه، مقادیر حدی موج برای دوره بازگشت‏های 5، 10، 20، 50 و 100 ساله بر روی شبکه 1/0 درجه در تمام نقاط شبکه در خلیج فارس استخراج شده است. به این منظور مراحل زیر انجام گرفته است:

-         تعریف یک ماتریس با شبکه 1/0 درجه بر روی خلیج‎‏فارس (1998 نقطه)

-         استخراج سری زمانی ارتفاع موج روی شبکه 1/0 درجه از شبیه‌سازی‌ها

-         آنالیز سری زمانی نقاط به منظور تعیین آستانه

-         آنالیز مقادیر حدی هر سری زمانی و برازش بهترین توزیع های احتمالی

-         پیش‌بینی مقادیر حدی

              -         تولید نقشه‏ های پهنه‏ بندی امواج با توجه به مقادیر حدی

 

02

مدلسازی برکشند ناشی از طوفان و موج در نواحی ساحلی خلیج ‏فارس

در این بخش از مطالعات پروژه پایش و سواحل استان خوزستان به‌منظور برآورد خیزاب باد با دوره بازگشت­های مختلف، از نتایج حاصل از مدل­سازی دوبعدی هیدرودینامیک در پروژه پایش و شبیه­سازی سواحل استان خوزستان استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده در خصوص افزایش تراز سطح آب مربوط به نوسانات ناشی از باد، حاصل از مدل­سازی فوق برای دوره 34 ساله مدل‌سازی برای نقاط متعدد در طول خط ساحلی گردآوری گردید و سپس با انجام تحلیل مقادیر حدی بر روی این داده­ها مقادیر خیزاب باد با دوره بازگشت­های 5، 10، 20، 50 و 100 ساله استخراج‌شده است و در پایان نقشه تغییرات خیزاب باد در طول خط ساحلی خلیج‌فارس ارائه گردیده است.

نقشه تغییرات خیزاب باد با دوره بازگشت 50 ساله در طول سواحل جنوبی خلیج‏فارس

نقشه تغییرات خیزاب باد با دوره بازگشت 50 ساله در طول سواحل جنوبی خلیج ‏فارس