دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
 

طبقه بندی نواحی ساحلی

بررسی و تحلیل جریان‏های ساحلی شمال

در این بخش الگوی جریان در سواحل شمالی خلیج ‏فارس  براساس مدلسازی جریان انجام شده در پروژه پایش و مطالعات شبیه‏ سازی سواحل استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی و تحلیل جریان‏های ساحلی شمال

پهنه ‏بندی سواحل بر اساس مشخصات ژئومورفولوژی 

در این بخش از مطالعات پروژه پایش و سواحل استان با استفاده از نتایج مطالعات رسوبی پروژه مطالعات پایش و شبیه‌سازی سواحل استان خوزستان، پهنه ‏‏بندی سواحل این استان بر اساس مشخصات ژئومورفولوژی انجام گرفته است. این پهنه‏ بندی بر اساس نوع دانه‏ بندی ذرات بستر و سلول‏های رسوبی صورت گرفته است.

در شکل زیر مشخصات رسوبات در سواحل استان خوزستان با توجه به اطلاعات موجود نشان داده شده است. در این شکل رس با رنگ قرمز، رس و سیلت با رنگ بنفش، سیلت با رنگ آب، ماسه و سیلت با رنگ سبز و ماسع با رنگ زرد مشخص شده است.

پهنه‏بندی سواحل بر اساس مشخصات ژئومورفولوژی 01

در این پروژه، کل محدوده مطالعاتی به عنوان یک سلول رسوبی در نظر گرفته شده است که این سلول رسوبی به چهار زیرسلول تقسیم‏ بندی شده است، در ادامه در شکل زیر، سلول رسوبی اصلی و زیرسلول‏ های آن نمایش داده شده است.

پهنه‏بندی سواحل بر اساس مشخصات ژئومورفولوژی 02

 

مخاطرات دریایی از نقطه نظر امواج طوفانی

در پروژه پایش و مدلسازی سواحل استان خوزستان، مشخصات موج با استفاده از مادول موج طیفی مدل عددی MIKE 21 در خلیج ‏فارس به مدت 35 سال شبیه ‏سازی شده است، این مدل بزرگ‌مقیاس از مرز جاسک شروع شده و کل خلیج فارس تا خم خور موسی را شامل می‌شود. علاوه براین مطابق با شرح خدمات این پروژه، مقادیر حدی موج برای دوره بازگشت‏ های 5، 10، 20، 50 و 100 ساله بر روی شبکه 1/0 درجه در تمام نقاط شبکه در خلیج فارس استخراج شده است. به این منظور مراحل زیر انجام گرفته است:

-         تعریف یک ماتریس با شبکه 1/0 درجه بر روی خلیج‎‏فارس (1998 نقطه)

-         استخراج سری زمانی ارتفاع موج روی شبکه 1/0 درجه از شبیه‌سازی‌ها

-         آنالیز سری زمانی نقاط به منظور تعیین آستانه

-         آنالیز مقادیر حدی هر سری زمانی و برازش بهترین توزیع های احتمالی

-         پیش‌بینی مقادیر حدی

-         تولید نقشه‏ های پهنه‏ بندی امواج با توجه به مقادیر حدی

مخاطرات دریایی از نقطه نظر امواج طوفانی

 

مدلسازی برکشند ناشی از طوفان و موج در نواحی ساحلی خلیج ‏فارس

در این بخش از مطالعات پروژه پایش و سواحل استان خوزستان به‌منظور برآورد خیزاب باد با دوره بازگشت­های مختلف، از نتایج حاصل از مدل­سازی دوبعدی هیدرودینامیک در پروژه پایش و شبیه ­سازی سواحل استان خوزستان استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده در خصوص افزایش تراز سطح آب مربوط به نوسانات ناشی از باد، حاصل از مدل­سازی فوق برای دوره 34 ساله مدل‌سازی برای نقاط متعدد در طول خط ساحلی گردآوری گردید و سپس با انجام تحلیل مقادیر حدی بر روی این داده­ها مقادیر خیزاب باد با دوره بازگشت­های 5، 10، 20، 50 و 100 ساله استخراج‌شده است و در پایان نقشه تغییرات خیزاب باد در طول خط ساحلی خلیج‌فارس ارائه گردیده است.

مدلسازی برکشند ناشی از طوفان و موج در نواحی ساحلی خلیج‏ فارس