یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
 

مدل سازی

مدلسازی باد و موج

·          انجام مدلسازی میدان باد با دقت حداقل  یک دهم درجه

تدقیق و بروز رسانی و واسنجی مدلسازی باد انجام شده در پرو‍‍ژه مطالعات پایش و شبیه سازی سواحل مکران

·          تدقیق و بروز رسانی پیشیابی امواج خلیج فارس برای بازه حداقل 30 ساله شامل برپایی مدل سراسری موج خلیج فارس.

·     خروجی مدل موج آب عمیق در تمام نقاط شبکه با ابعاد حداکثر یک دهم درجه  ( مشخصات حدی امواج با دوره های بازگشت مختلف، مشخصات طیف جهتی، گلموج و گلباد، کلیه پارامترهای آماری و سری زمانی پارامترهای باد و موج).

·     انتقال موج به محدوده آب کم عمق در طول خط ساحلی خلیج فارس با دقت مناسب و استفاده از ابعاد شبکه ریزتر در محدوده بنادر و نقاط مهم، خورها و ....

·          مقایسه نتایج بدست آمده از مدل‌سازی امواج با مطالعات پیشین مانند ISWM و پیش یابی فاز های گذشته و ...

·          ارائه امواج طرح برای دوره بازگشت‌های 5، 10، 20، 50 و 100 سال در تمام نقاط شبکه (ابعاد شبکه یک دهم درجه طول و عرض جغرافیایی).

·          استخراج توفان های منطقه  در حداقل 60 سال گذشته و بهره برداری در امواج طراحی.

 

گلباد ایستگاه آبادان

 

کالیبراسیون میدان باد در ایستگاه بصره

 

کالیبراسیون میدان باد در ایستگاه آبادان

 

کالیبراسیون داده های فشار متوسط سطح آب مربوط به ایستگاه بصره

مدلسازی جریان

·          برپایی و اجرای مدل سراسری جریان در خلیج فارس با اعمال اثرات باد، موج، جزر و مد و ...

·          انجام مدلسازی های جریان در خورها.

·          بررسی میزان اثر دبی جریان رودخانه اروند و بهمنشیر و رودخانه زهره در الگوی جریان جزرومدی و جریانات ناشی از باد و موج

·          خروجی های این مدلسازی شامل: مشخصات مدلسازی جریان کالیبره شده بر اساس تمام اندازه گیریها (با اعمال اثر باد، موج و ...) و شرایط هیدرودینامیکی تدقیق شده درمحدوده مطالعات می باشد.

·          مدلسازی جریان در محدوده آبهای کم عمق در طول خط ساحلی و نیز در مناطق خاص.

 

مدلسازی تغییرات سطح متوسط آب

·          انجام مدل‌سازی خیزآب ناشی از موج و باد به صورت جداگانه با استفاده از نتایج مدلسازی های میدان باد و موج.

·     ارائه خیزآب ناشی از باد و موج به صورت جداگانه برای دوره بازگشت‌های ( 5، 10، 20، 50 و 100 سال) در فواصل حداقل 1/0 درجه درطول خط ساحلی.

 

مدلسازی انتقال رسوب و مورفولوژی

·          برپایی مدل های رسوب و برآورد نرخ حمل رسوب ساحلی ناشی از جریان‌های ساحلی و محاسبه تغییر شکل پروفیل بستر، برآورد تغییر شکل خط ساحلی و تعیین الگوی دراز مدت آن.

·          استفاده از مدلهای انتقال و نشست رسوب متناسب با نوع رسوبات (درشت دانه ماسه ای،‌ ریزدانه و مخلوط)

·     تعیین خصوصیات ژئومورفولوژیک سواحل و تعیین سلولها و زیرسلولهای رسوبی ساحلی. (محاسبه بودجه رسوبی در هر زیر سلول رسوبی، مدلسازی تغییر شکل سواحل و تعیین الگوی دراز مدت آن و مدلسازی و محاسبه تغییر شکل پروفیل بستر)

·          مدلسازی انتقال رسوب خورهای مهم بر اساس پیشنهاد مشاور و تایید کارفرما (4 خور).

·     مطالعه رسوب مناطق  خاص. در این نقاط دقت محاسبات باید بگونه ای باشد که براساس آن بتوان به‌طور صریح درخصوص وضعیت منطقه از دیدگاه مهندسی و مدیریتی اظهارنظر نمود. بررسی این مناطق شامل تدقیق اطلاعات اولیه از جمله تاریخچه تغییرات خط ساحلی، توپوگرافی و عمق‌سنجی(با نظر کارفرما)، اطلاعات رسوب و سپس مدل‌سازی نرخ واقعی و پتانسیل انتقال رسوب، تغییرات خط ساحل ، تغییرات پروفیل بستر درصورت نیاز با استفاده از مدل‌های دقیق‌تر و به تشخیص کارفرما می‌باشد.

 

ارزیابی مدل ریاضی ایرانی PMODynamic

·          اجرای مدل ایرانی در کنار سایر مدل‌های استفاده شده در پروژه از جمله شبیه‌سازی جریان‌، امواج، انتقال رسوب و ... و ارزیابی و مقایسه نتایج مدل ایرانی با سایر مدل های استفاده شده در پروژه.

·          بررسی توانایی‌ها و ضعف‌ها و تشریح مشکلات و امتیازات مدل ایرانی در قالب گزارش های کارشناسی.

 

بر اساس شرح خدمات فوق تا کنون رویه مدلسازی باد و موج سراسری خلیج فارس ارائه شده است و در حال تصویب نهایی می باشد.