دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 

اندازه گیری های میدانی

اندازه گیری های میدانی پروژه شامل موارد ذیل می باشد و تعداد،‌ نوع تجهیزات و نحوه چیدمان مورد استفاده و نحوه چیدمان تجهیزات مزبور مورد استفاده در هر بخش طی رویه های جداگانه تعیین خواهد شد.

موج و جریان

·        اندازه گیری موج و جریان در ایستگاه های ثابت و موقت جمعاً به مدت 120 ماه حداقل در 4 ایستگاه ثابت.

·        راهبری یک دستگاه بویه موج نگار مستقر در محدوده پروژه در طول مدت پروژه ( 24 ماه).

 

دستگاه های اندازه گیری موج و جریان
بارگیری فریم دستگاه های موج و جریان
حمل دستگاه های موج و جریان توسط غواص


 
 اندازه گیری جزر و مد     

·     ثبت تراز جزرومدی توسط دستگاه های جزر و مد نگار ثابت و موقت جمعاً به مدت 100 ماه در حداقل 4 ایستگاه ثابت.  

دستگاه جزر و مد نگارنصب دستگاه جزر و مد نگار

 
پارامترهای هواشناسی

·     اندازه گیری پارامترهای هواشناسی مورد نیاز مطالعات در سه ایستگاه به مدت یک سال.

نصب دکل هواشناسی
اسمبل گردن دستگاه هواشناسی

 نمونه برداری رسوب و غلظت رسوب(دریایی و خورها)

·     50 مقطع عمود بر ساحل در سواحل دریایی با مغزه گیری(Core Sampler) از بستر جهت شناسایی ضخامت،‌ وزن مخصوص و خصوصیات ‍ژئولوژی گل سیال(Fluid mud) و برداشت نمونه آب و رسوب معلق از عمق 1+ CD  تا عمق 5- CD

·     نصب دستگاه نمونه بردار رسوب معلق OBS در ایستگاه های موج و جریان

·     در مجموع برای تعیین میزان غلظت، دانه بندی، سرعت سقوط ذرات رسوب و کدورت به تعداد 1200 نمونه در طول خط ساحلی و نقاط داخل خورها و رودخانه ها. 

 

اندازه گیری پارامترهای فیزیکی

·     برداشت اطلاعات فیزیکی اعم از شوری، دما، کدورت و ... در محدوده خورها به تعداد 500 نمونه تا عمق مناسب.

 

برداشت مقاطع عرضی

·     برداشت هیدروگرافی در محدوده دریایی و برداشت هیدروگرافی دهانه خور موسی و مسیر اصلی خور تا بندر امام و بندر ماهشهر و خور دورق با مقیاس

·     برداشت شاخابه ها و رودخانه ها با مقیاس

·     برداشت مقطع عرضی رودخانه ها 50 مقطع

 

تعیین خط ساحلی

·     با توجه به ویژگی های خاص محدوده مطالعات، تعیین دقیق خط ساحلی در کل محدوده مطالعات با بهره گیری از روشهای نوین انجام می پذیرد.

  

 

انجام عملیات هیدروگرافی

یکی از بخش های اصلی این فاز از پروژه های پایش سواحل کشور، انجام عملیات هیدروگرافی در امتداد کل سواحل استان خوزستان است. بر اساس برآورد اولیه انجام شده در این پروژه طول لاین های برداشت اطلاعات عمق سنجی حدود 26000 کیلومتر است که پیش بینی می شود با توجه به وجود شاخابه های کشندی فراوان در منطقه خور موسی، این عدد به بیش از 30000 کیلومتر نیز برسد. در جدول زیر طول لاین های هیدروگرافی و مقیاس نقشه مورد نظر در هر منطقه از سواحل استان خوزستان ارائه شده است.

 

محدوده

کیلومتر

طول لاین (کیلومتر )

فاصله لاین (متر)

مقیاس نقشه

نوار ساحلی

نوار ساحلی تا فاصله 10 کیلومتری از ساحل

150

14400

250

25000

بار موسی

بار موسی جز کانال دسترسی

35

3600

100

10000

کانال دسترسی

30

1500

25

2000

خورها

خورموسی (شاخابه های منطقه)

30

6000

100

10000

خور زهره تا بندر سجافی

10

100

100

10000

رودخانه ها

رودخانه بهمنشیر تا حفار

20

200

100

10000

خورسمایلی

20

200

100

10000

دهانه اروند رود

10

100

100

10000

 

 انجام عملیات بار چکاحداث نقاط کنترلی 2

 

انجام عملیات هیدروگرافی

احداث نقاط کنترلی 1

موج نگار