دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
 

اندازه گیری های میدانی

اندازه گیری های میدانی پروژه شامل موارد ذیل می باشد و تعداد،‌ نوع تجهیزات و نحوه چیدمان مورد استفاده و نحوه چیدمان تجهیزات مزبور مورد استفاده در هر بخش طی رویه های جداگانه تعیین خواهد شد.

. موج و جریان

 در این پروژه، 9 ایستگاه برای اندازه‏ گیری مشخصات موج و جریان در منطقه نصب شدند.

ایستگاه های اندازه گیری مشخصات موج و جریان              ایستگاه‌های اندازه‌گیری موج و جریان

مشخصات ایستگا‏های اندازه‌گیری جریان در پروژه پایش خوزستان

مشخصات ایستگا‏های اندازه‌گیری جریان در پروژه پایش خوزستان

 

دستگاه های اندازه گیری موج و جریان
بارگیری فریم دستگاه های موج و جریان
حمل دستگاه های موج و جریان توسط غواص


. تغییرات تراز آب

در این پروژه، 8 ایستگاه برای اندازه ‏گیری مشخصات تراز آب در منطقه نصب شدند.

اندازه گیری تراز آب

ایستگاه‌های اندازه‌گیری تراز آب

مشخصات ایستگا‏های اندازه‌گیری ترازآب در پروژه پایش خوزستان

مشخصات ایستگا‏های اندازه‌گیری ترازآب در پروژه پایش خوزستان

 
دستگاه جزر و مد نگار نصب دستگاه جزر و مد نگار
 

. پارامترهای هواشناسی

در این پروژه، اطلاعات هواشناسی شامل سرعت باد، جهت باد، دمای هوا، رطوبت نسبی هوا، فشار هوا و تشعشع خورشیدی در سه منطقه دهانه اروندرود، ایستگاه راهنمایان و بحرکان‏ساحلی اندازه‏گیری شده است. برای اندازه‏گیری این پارامترها از حسگرهای مدل Lambrecht ساخت کشور آلمان استفاده‌شده است. اطلاعات در این ایستگاه‏ها هر ده دقیقه ثبت‌شده است. 

 
مشخصات ایستگاه‏های هواشناسی پایش خوزستان

مشخصات ایستگاه‏های هواشناسی پایش خوزستان

نمودار سری‏ زمانی سرعت باد جهت باد ثبت‌شده در ایستگاه راهنمایاننمودار سری‏ زمانی سرعت باد جهت باد ثبت‌شده در ایستگاه راهنمایان

موقعیت ایستگاه‏های هواشناسی پروژه پایش خوزستانموقعیت ایستگاه‏های هواشناسی پروژه پایش خوزستان

نصب دکل هواشناسی

اسمبل گردن دستگاه هواشناسی

 

 

پارامترهای فیزیکی

در این پروژه، به تعداد 145 پروفیل عمقی پارامترهای فیزیکی دما و شوری برداشت شدند. در شکل زیر موقعیت مکانی برداشت های انجام شده ارائه شده است.

مناطق اندازه گیری پارامترهای فیزیکی

مناطق اندازه گیری پارامترهای فیزیکی

به عنوان نمونه، چند عدد از پروفیل‏های دما وشوری در سواحل دریایی استان خوزستان ارائه شده است. در این تصاویر گرادیان شوری و دمای آب در عمق به خوبی قابل مشاهده هستند.

شوری
دما

 
 

 

نمونه برداری رسوب و غلظت رسوب(دریایی و خورها)

در این پروژه در مناطق مختلف استان نمونه برداری رسوب انجام شد در شکل زیر موقعیت نمونه‏های برداشت شده از  اسکله‏های سیلو و 7 تا 10 بندر امام نشان داده شده است.

موقعیت نمونه برداری رسوب در بندر امام  (اطراف اسکله سیلو و اسکله های 7 تا 10)

موقعیت نمونه برداری رسوب در بندر امام  (اطراف اسکله سیلو و اسکله های 7 تا 10)

همچنین در این پروژه علاوه بر نمونه‏ برداری از بستر دریا و رودخانهها در استان، میزات کدورت آب در ایستگاه‏های موج و جریان ثبت شده است.

میزان کدورت آب
  
  

 

انجام عملیات هیدروگرافی

 یکی از بخش های اصلی این فاز از پروژه های پایش سواحل کشور، انجام عملیات هیدروگرافی در امتداد کل سواحل استان خوزستان است. بر اساس برآورد اولیه انجام شده در این پروژه طول لاین های برداشت اطلاعات عمق سنجی حدود 26000 کیلومتر است که پیش بینی می شود با توجه به وجود شاخابه های کشندی فراوان در منطقه خور موسی، این عدد به بیش از 30000 کیلومتر نیز برسد. در جدول زیر طول لاین های هیدروگرافی و مقیاس نقشه مورد نظر در هر منطقه از سواحل استان خوزستان ارائه شده است.

 

محدوده

کیلومتر

طول لاین (کیلومتر )

فاصله لاین (متر)

مقیاس نقشه

نوار ساحلی

نوار ساحلی تا فاصله 10 کیلومتری از ساحل

150

14400

250

25000

بار موسی

بار موسی جز کانال دسترسی

35

3600

100

10000

کانال دسترسی

30

1500

25

2000

خورها

خورموسی (شاخابه های منطقه)

30

6000

100

10000

خور زهره تا بندر سجافی

10

100

100

10000

رودخانه ها

رودخانه بهمنشیر تا حفار

20

200

100

10000

خورسمایلی

20

200

100

10000

دهانه اروند رود

10

100

100

10000

 

 انجام عملیات بار چک احداث نقاط کنترلی 2

 

انجام عملیات هیدروگرافی

احداث نقاط کنترلی 1

موج نگار