سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

مشاوران پروژه

تیم مشاور پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل مکران:

پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل مکران توسط شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس (PGC) و با همکاری مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه (MEWE) و مهندسین مشاور دریانگار پارس (DNP) انجام شده است.

آرم هندسه پارس

مهندسین مشاور هندسه پارس

 

لوگوی شرکت دریانگار پارس                    آرم آب و محیط خاورمیانه

 مهندسین مشاور دریانگار پارس                        مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه