سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

کمیته تخصصی مطالعات

کمیته تخصصی مطالعات :

  • دکتر  ناصر حاجی زاده ذاکر
  • دکتر بابک بنی جمالی
  • دکتر مسعود منتظری نمین
  • دکتر مجید جندقی علایی
  • دکتر اصغر بهلولی
  • مهندس بهمن تاج فیروز