سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

طبقه بندی نوار ساحلی

طبقه بندی نواحی ساحلی:

عملکرد وسیع پدیده های زمین شناسی، هیدرودینامیکی و اقلیمی در کنار فعالیت­های بشری چهره ­ای بسیار متغیر و فعال به مناطق ساحلی کشور بخشیده است. ضرورت ایجاب می کند به منظور توسعه پایدار این مناطق و حفظ و احیاء و توسعه منابع آب و خاک اراضی ساحلی و ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت­های کشاورزی و شیلاتی و جهانگردی در این مناطق، کلیه خصوصیات طبیعی و غیر طبیعی آن شناسایی، طبقه بندی و پردازش گردند. در سایه شناخت این خصوصیات، بهترین ابزار جهت مدیریت بهینه مناطق ساحلی فراهم آمده و از وارد آمدن خسارات ناشی از کمبود آمار و اطلاعات به طرح ها و پروژه های اجرایی و تحقیقاتی در رابطه با این مناطق جلوگیری خواهد شد.

در این فاز از طرح پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل کشور که به منطقه مکران اختصاص دارد، پهنه بندی مناطق ساحلی مورد مطالعه بر اساس خصوصیاتی نظیر تغییرات تراز آب دریا، امواج، جریانات و ژئومورفولوژی و... انجام خواهد گردید.