سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

طرح پایش دراز مدت

 پیشنهاد طرح پایش دراز مدت منطقه :

یکی از اقدامات مهم جهت رفع مشکل کمبود مشاهدات دریایی و نیاز جامعه مهندسان دریایی، مطالعه و دایر کردن یک شبکه مشاهداتی در آب­های ایران است. شبکه­ های مشاهداتی فراساحلی و ساحلی، مجموعه ­ای از داده­ های ورودی اساسی را برای سرویس­های هشدار هواشناسی و اقیانوس شناسی فراهم می­کند. در پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل مکران، ارائه طرح پایش درازمدت منطقه از جمله پارامترهای مورد اندازه گیری، دوره و تواتر اندازه گیری، تجهیزات مورد نیاز با توجه به زیر ساخت ها و شرایط حاضر،جانمایی بهینه دستگاه ها و برآورد هزینه تقریبی مربوطه انجام خواهد گردید.