شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

اندازه گیری تغییرات تراز آب

اندازه گیری تغییرات تراز آب :

اهداف اندازه گیری تراز آب:

  • مطالعه تغییرات تراز سطح آب برای واسنجی مدل های هیدرودینامیک
  • مطالعه مولفه‌های جزر و مدی در منطقه طرح
  • مطالعه جزر و مد در خورها و خلیج ها

 در این پروژه ثبت جزر و مد توسط دستگاه‌های جزر و مدنگار جمعاً به مدت 50 ماه مدنظر قرار گرفت. تجهیزات اندازه‌گیری تراز آب، دستگاه ترازسنج صوتی ایرانی ‌(اولتراسونیک) و دستگاه RBR می‌باشد. نحوه نصب تجهیزات به این صورت است که تراز‌سنج اولتراسونیک بالاتر از تراز سطح آب در محلی که به هیچ عنوان تحت اثر نوسانات آب خیس نشود، نصب میشود. این دستگاه با یک دستک به ستونی که در آب نصب و تثبیت می‌شود متصل می‌گردد. دستگاه فشار‌سنج RBR نیز در کف آب بر روی بستر مستقر میشود. دستگاه RBR در زیر آب نصب می‌شود و بر اساس اندازه‌گیری فشار کار می‌کند. بنابراین شاخصی که برداشت می‌شود ترکیبی از اندازه ستون آب واقع بر دستگاه (تراز آب) به اضافه فشار هوا است.

 دستگاه جزر و مد سنج RBR موقت آماده شده برای نصب در عمق آب

شکل 1- دستگاه جزر و مد سنج RBR موقت آماده شده برای نصب در عمق آب 

نحوه تدقیق تراز آب به این صورت است که رقوم تراز آب در محلی که تراز سنج صوتی در آن نصب شده است با استفاده از عملیات نقشه‌برداری به بنچ مارک منطقه مرتبط می‌شود و در نتیجه نتایج بر اساس منطقه گزارش می‌شود. 

دسته بندی اندازه گیری های تراز آب در این پروژه به صورت زیر می باشد:

  • سنجش طولانی‌مدت تراز آب در امتداد ساحل: دو ایستگاه ثابت یکساله، دستگاه TG اولتراسونیک
  • سنجش کوتاه‌مدت تراز آب در امتداد ساحل: چهار ایستگاه موقت دو ماهه، دستگاه RBR یا TG اولتراسونیک
  • سنجش تراز آب در داخل خور: هفت ایستگاه موقت دو ماهه، دستگاه RBR یا TG اولتراسونیک

شکلهای زیر جانمایی ایستگاه‌های اندازه‌گیری تراز آب را نشان می دهد:

محل استقرار دو عدد تراز سنج ثابت در مرزهای محدوده مطالعه و یک عدد ترازسنج موقت با جابجایی به نقاط مختلف در داخل خورها

شکل 2- محل استقرار دو عدد تراز سنج ثابت در مرزهای محدوده مطالعه و یک عدد ترازسنج موقت با جابجایی به نقاط مختلف در داخل خورها

محل تقریبی استقرار ایستگاه‌های موقت تراز سنجی در داخل و خارج خورهای گالک و میدانی

 شکل 3- محل تقریبی استقرار ایستگاه‌های موقت تراز سنجی در داخل و خارج خورهای گالک و میدانی

 محل تقریبی استقرار ایستگاه‌های موقت تراز سنجی در داخل خور تنگ

شکل 4- محل تقریبی استقرار ایستگاه‌های موقت تراز سنجی در داخل خور تنگ

فواصل زمانی برداشت اطلاعات هر 10 دقیقه یک بار بوده است. فرکانس برداشت داده برای بازه زمانی حدود 90 ثانیه 2 هرتز بود. داده‌‌های برداشت شده در Data Logger ثبت شدند و تخلیه اطلاعات ماهی یک بار انجام گردید. جانمایی ایستگاه‌های اندازه‌گیری جزر و مد در طول پروژه در شکل 5 ارائه شده‌است:

 جانمایی ایستگاه‌های جزر و مدنگار در این پروژه

شکل 5- جانمایی ایستگاه‌های جزر و مدنگار در این پروژه

نصب دو دستگاه RBRدر اسکله پسابندر و اسکله بریس پس از صحت­ سنجی در شکل زیر نشان داده شده است:

  نصب دستگاه‌های جزر و مدنگار پسابندر و بریس پس از انجام صحت‌سنجی 1نصب دستگاه‌های جزر و مدنگار پسابندر و بریس پس از انجام صحت‌سنجی 2

  شکل 6- نصب دستگاه‌های جزر و مدنگار پسابندر و بریس پس از انجام صحت‌سنجی 

نصب دستگاه RBRدر اسکله میدانی پس از صحت­ سنجی در شکل زیر نشان داده شده است:

نصب ایستگاه‌ جزر و مدنگار میدانی پس از انجام صحت‌سنجی 1  نصب ایستگاه‌ جزر و مدنگار میدانی پس از انجام صحت‌سنجی 2

نصب ایستگاه‌ جزر و مدنگار میدانی پس از انجام صحت‌سنجی 4 نصب ایستگاه‌ جزر و مدنگار میدانی پس از انجام صحت‌سنجی 3

 شکل 7- نصب ایستگاه‌ جزر و مدنگار میدانی پس از انجام صحت‌سنجی

سری زمانی جزر و مد در ایستگاه ثابت بریس و میدانی در شکلهای زیر نمایش داده شده است:

سری زمانی جزر و مد در ایستگاه ثابت بریس

شکل 8- سری زمانی جزر و مد در ایستگاه ثابت بریس 

سری زمانی جزر و مد در ایستگاه ثابت میدانی

شکل 9- سری زمانی جزر و مد در ایستگاه ثابت میدانی

 

سری زمانی تغییرات تراز آب و فشار در داخل حوضچه بندر پزم (با استفاده از دستگاه RBR) در شکل زیر نشان داده شده است:

سری زمانی تغییرات تراز آب در داخل حوضچه بندر پزم

 شکل 10- سری زمانی تغییرات تراز آب در داخل حوضچه بندر پزم 

سری زمانی فشار اندازه‌گیری شده در داخل حوضچه بندر پزم

شکل 11- سری زمانی فشار اندازه‌گیری شده در داخل حوضچه بندر پزم