شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

اندازه گیری پارامترهای هواشناسی

اندازه گیری پارامترهای هواشناسی :

اندازه‌گیری کمیت‌های هواشناسی به منظور جمع آوری داده‌های باد ساحلی، تخمین آورد ماسه به عنوان منبع مهم رسوبی منطقه، هم پوشانی با اندازه‌گیری‌های جریان به منظور مطالعه جریان‌های ناشی از باد (در صورت امکان) و واسنجی مدل منطقه‌ای باد WRF می‌باشد. برداشت پارامترهای هواشناسی با استفاده از دستگاه Skye (که بر روی دکل در ارتفاع 10 متری نصب می شود) و نصب سنسور فشار آن در تراز سطح زمین انجام گردید. فواصل زمانی برداشت اطلاعات این دستگاه هر 10 دقیقه یک بار و نحوه ثبت و ارسال داده به دو صورت ارسال همزمان به دفتر مرکزی و ثبت داده‌‌های برداشت شده در Data Logger انجام شد. منبع انرژی دستگاه باتری مجهز به سلول خورشیدی جهت شارژ می‌باشد. در پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل مکران، سنجش باد در خشکی نزدیک ساحل در دو ایستگاه ثابت یکساله انجام شد. 

دستگاه SKYE که بالای دکل نصب می گردد

شکل 1- دستگاه SKYE که بالای دکل نصب می گردد  

سنسور فشار دستگاه SKYE

شکل 2- سنسور فشار دستگاه SKYE

 

آماده‌سازی سنسورهای هواشناسی جهت عملیات صحت‌سنجی در سایت 2 آماده‌سازی سنسورهای هواشناسی جهت عملیات صحت‌سنجی در سایت 1

 آماده‌سازی سنسورهای هواشناسی جهت عملیات صحت‌سنجی در سایت 4 آماده‌سازی سنسورهای هواشناسی جهت عملیات صحت‌سنجی در سایت 3

شکل3- آماده‌سازی سنسورهای هواشناسی جهت عملیات صحت‌سنجی در سایت 

محل استقرار دو دستگاه سنجش باد و فشار هوا به همراه چیدمان دستگاه های موجود

شکل 4- محل استقرار دو دستگاه سنجش باد و فشار هوا به همراه چیدمان دستگاه های موجود

 

هر دو دستگاه اندازه‌گیری پارامتر‌های هواشناسی در روستاهای شم و جد به ترتیب در نزدیکی بندر بریس و گالک نصب شدند و برداشت‌های اولیه آنها مورد ارزیابی قرار گرفت و هم اکنون برداشت یکساله آنها به اتمام رسیده است.

عملیات نصب ایستگاه‌ هواشناسی در موقعیت روستای جد و شم در شکلهای زیر دیده می‌شود:

 آماده‌سازی، حمل و نصب سنسورهای هواشناسی بر روی دکل مستقر در روستای جد 2 آماده‌سازی، حمل و نصب سنسورهای هواشناسی بر روی دکل مستقر در روستای جد 1

 شکل 5- آماده‌سازی، حمل و نصب سنسورهای هواشناسی بر روی دکل مستقر در روستای جد 

آماده‌سازی، حمل و نصب سنسورهای هواشناسی بر روی دکل مستقر در روستای شم 1آماده‌سازی، حمل و نصب سنسورهای هواشناسی بر روی دکل مستقر در روستای شم 2

 شکل 6- آماده‌سازی، حمل و نصب سنسورهای هواشناسی بر روی دکل مستقر در روستای شم 

 

تخلیه اطلاعات و نصب مجدد ایستگاه هواشناسی روستای جد در شکل زیر نشان داده شده است:

 اعزام تیم کارشناسان جهت بازیابی داده‌های برداشتی و بررسی وضعیت ایستگاه هواشناسی مستقر در روستای جد 2اعزام تیم کارشناسان جهت بازیابی داده‌های برداشتی و بررسی وضعیت ایستگاه هواشناسی مستقر در روستای جد  1

شکل 7- اعزام تیم کارشناسان جهت بازیابی داده‌های برداشتی و بررسی وضعیت ایستگاه هواشناسی مستقر در روستای جد 

 

سری زمانی سرعت باد اندازه‌گیری شده در ایستگاه هواشناسی شم در شکل زیر نشان داده شده است:

سری زمانی سرعت باد اندازه‌گیری شده در ایستگاه هواشناسی شم

 شکل 8- سری زمانی سرعت باد اندازه‌گیری شده در ایستگاه هواشناسی شم

 

گل باد ایستگاه جد در شکل زیر نشان داده شده است:

 گل باد ایستگاه جد

 شکل 9- گل باد ایستگاه جد