سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

نمونه برداری رسوب

نمونه‌برداری رسوب :

اطلاعات مربوط به مشخصات رسوب بستر برای مدل ها و روابط جابجایی رسوب ساحلی لازم هستند. بعلاوه از تحلیل این داده ها می توان شناخت مناسبی از مورفولوژی ساحل پیدا کرد.

مراحل نمونه‌برداری رسوب :

 • نمونه‌گیری رسوب در پروفیلهای عرضی از سواحل منطقه
 • نمونه برداری رسوب در نقاط منتخب از داخل خورها و مسیل‌ها به همراه نزدیک‌ترین عمق قابل برداشت با شناور
 • تعیین میزان غلظت، دانه‌بندی، سرعت سقوط ذرات رسوب و کدورت آب در پروفیلهای عرضی ساحلی تعیین شده
 • تعیین میزان غلظت، دانه‌بندی، سرعت سقوط ذرات رسوب و کدورت آب از نقاط مشخص داخل خورها

جانمایی نقاط برداشت نمونه رسوب :

جانمایی محل برداشت نمونه‏ های رسوب بر اساس مطالعات مربوط به سلول‏های رسوبی و مناطق خاص محدوده مکران طراحی گردیده است. در این مطالعات محدوده سواحل مکران به 20 سلول مجزا تقسیم‌بندی شده‌است.

تقسیم‌بندی سلول‌های رسوبی سواحل مکران براساس مطالعات ICZM

 

شکل 1- تقسیم‌بندی سلول‌های رسوبی سواحل مکران براساس مطالعات ICZM


نمونه برداری رسوب از داخل خورها و مسیر مسیل‌ها به شناسایی تفاوت مشخصات رسوب در نواحی ساحلی و غیر ساحلی کمک می کند. شکل 2 جزئیات چیدمان نقاط برداشت نمونه های رسوب در محدوده خورهای گواتر و پسابندر را به عنوان نمونه نشان می‌دهد:

جزئیات چیدمان نقاط برداشت نمونه رسوب در محدوده خورهای گواتر و پسابندر

شکل 2- جزئیات چیدمان نقاط برداشت نمونه رسوب در محدوده خورهای گواتر و پسابندر


نمونه‏ های رسوب با استفاده از نمونه‌گیر نوع ون وین (Van Veen Sampler) برداشت می‏گردند و کلیه نمونه­ ها از نوع دستخورده می­باشند.

روش نمونه برداری و عکاسی از مقاطع برداشت نمونه رسوب

شکل 3- روش نمونه برداری و عکاسی از مقاطع برداشت نمونه رسوب


نمونه‌گیر رسوب Van Veen

شکل 4- نمونه‌گیر رسوب Van Veen

 

برای برداشت نمونه‌ها با استفاده از نقاطی که به یک GPS دستی داده شده است، در موقعیت برداشت رسوب قرار گرفته و با استفاده از اکوساندر ضمن کنترل عمق، اقدام به برداشت نمونه رسوب ‌می‏گردد. نمونه‌هایی که از این طریق برداشت شده به داخل نایلون‌های کدگذاری شده منتقل گردیده و سپس ضمن بسته‌بندی مناسب به آزمایشگاه ارسال می‏شوند. به‌منظور برداشت نمونه آب برای محاسبه غلظت و رسوبات معلق، با توجه به ماسه‌ای بودن سواحل مکران در پروفیل‌های عرضی ساحلی طراحی‌شده نمونه های آب لایه نزدیک به بستر و نمونه هایی از لایه میانی برداشت می‌شود. در داخل خورها و از نقاط منتخب نیز با توجه به اهمیت آن‌ها برداشت انجام خواهد شد.

نحوه آزمایش دانه‌بندی رسوبات و لوازم مورد نیاز :

آزمایشات دانه ‏بندی استاندارد بر روی نمونه‏ ها انجام می‏گیرد. نمونه ‏های برداشت شده به دو روش مکانیکی و هیدرومتری دانه بندی می‏گردند. لوازم مورد نیاز به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

 • ترازو با دقت 0/01 گرم برای توزین رسوبات 
 • ترازو با دقت 0/1 درصد کل وزن نمونه برای توزین رسوبات مانده بر روی الک شماره 10
 • دستگاه همزن برقی
 • چگالی سنج یا هیدرومتر برای قرائت وزن مخصوص
 • استوانه رسوب گذاری (شیشه ‏ای یا پلاستیکی، روشن)
 • حرارت سنج
 • سری کامل الک‌های استاندارد
 • حمام آبی (بن ماری) برقی با کنترل درجه حرارت
 • کاسه جهت خشک کردن نمونه
 • زمان سنج

خروجی داده‌های اندازه ‏گیری شده یک نمودار لگاریتمی می باشد که درصد اندازه دانه ‏های تشکیل دهنده نمونه جدا شده از رسوب برداشت شده را نشان می‏دهد. نمونه‌ای از منحنی دانه‌بندی رسوب در شکل 5 آورده شده است.


نمونه‌ای از منحنی دانه‌بندی رسوب

  شکل 5- نمونه‌ای از منحنی دانه‌بندی رسوب

 

برداشت نمونه های رسوب از گوآتر تا رودیک و منطقه میدانی، گالک، تنگ، پزم، بریس و رودیک و و نیز تحلیل دانه بندی و امور آزمایشگاهی مرتبط در مرداد و شهریور و آذر 95 انجام گردیدند. 

 برداشت رسوب ساحلی 2برداشت رسوب ساحلی 3

   برداشت رسوب ساحلی 1برداشت رسوب ساحلی 4

برداشت رسوب ساحلی 6برداشت رسوب ساحلی 5

شکل 6- برداشت رسوب ساحلی

 

بررسی دانه‌بندی و آزمایش نمونه‌های رسوب و تحلیل آن‌ها 1بررسی دانه‌بندی و آزمایش نمونه‌های رسوب و تحلیل آن‌ها 2

بررسی دانه‌بندی و آزمایش نمونه‌های رسوب و تحلیل آن‌ها 4بررسی دانه‌بندی و آزمایش نمونه‌های رسوب و تحلیل آن‌ها 3 

 بررسی دانه‌بندی و آزمایش نمونه‌های رسوب و تحلیل آن‌ها 6بررسی دانه‌بندی و آزمایش نمونه‌های رسوب و تحلیل آن‌ها 5

بررسی دانه‌بندی و آزمایش نمونه‌های رسوب و تحلیل آن‌ها 8بررسی دانه‌بندی و آزمایش نمونه‌های رسوب و تحلیل آن‌ها 7

شکل 7- بررسی دانه‌بندی و آزمایش نمونه‌های رسوب و تحلیل آن‌ها