شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

اندازه گیری میدانی

اندازه گیری میدانی:

اهم عملیات اندازه‌گیری که در این پروژه انجام شده است شامل اندازه‌گیری مشخصه ‌های موج و جریان، اندازه گیری تغییرات سطح آب، اندازه گیری پارامترهای فیزیکی آب، نمونه برداری رسوب، پروفیل برداری و برداشت خط ساحل می باشد که در این بخش به تفصیل به معرفی دستگاه های اندازه گیری، چیدمان و چگونگی انجام اندازه گیری ها پرداخته خواهد شد.

نمونه برداری رسوب

 برداشت خط ساحل

 برداشت مقاطع عرضی

اندازه گیری پارامترهای فیزیکی آب

اندازه گیری موج و جریان (بدون بویه)

بویه های موج نگار

اندازه گیری پارامترهای هواشناسی

اندازه گیری تغییرات تراز آب