سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

جمع‌آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات :

به منظور انجام پروژه پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل مکران نیاز به جمع آوری اطلاعات وسیع و گسترده ای در بخش های مختلف می باشد تا بتوان شناخت کاملی از منطقه مورد مطالعه بدست آورد. اهم اطلاعات گردآوری شده تاکنون به صورت زیر خلاصه شده اند:

 اطلاعات فازهای انجام شده:

 • اطلاعات فاز 1 پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل کشور (سواحل خلیج چابهار) شامل داده های پردازش شده اعم از داده های پروفیل جریان، موج، پروفیل بستر، کدورت و...
 • اطلاعات  ICZM
 • اطلاعات فاز 4 پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل کشور (سواحل هرمزگان) شامل داده های موج و جریان در ایستگاه های گوگسر و جاسک، داده های باد ایستگاه های فارور، لارک، هنگام و سیریک و داده های جزر و مد ایستگاه گوگسر
تصاویر هوایی:
 • عکس های هوایی از منطقه مکران در سال 1374 با مقیاس 1:40000
 • عکس های هوایی از منطقه مکران در سال 1342 با مقیاس 1:20000
تصاویر ماهواره ای:

 • تصاویر ماهواره ای IRS، Landsat و تصاویر ترکیبی دو ماهواره فوق در کل محدوده سواحل مکران
 • تصاویر ماهواره ای Corona
 • تصاویر ماهواره ای Aster
 • تصاویر ماهواره ای ETM کل سواحل جنوبی کشور (اروند تا خلیج گواتر)
 • تصاویر ماهواره ای رمین تا اسکله شهید بهشتی و محدوده اطراف ایران بندر
 • تصاویر ماهواره ای محدوده خلیج چابهار و پزم
 • تصاویر ماهواره ای world view II با دقت 50 سانتی متر در کل منطقه مکران

اطلاعات ماهواره ای:

 •           اطلاعات باد و موج غیر جهتی ماهواره ای TOPEX در 4 مسیر (2000-1992)
 •         اطلاعات باد ماهواره های ASCAT, Quick SCAT, Wind SAT

توپوگرافی:

 •            توپوگرافی 1:25000 خلیج چابهار به صورت فایل های ArcGIS
 •            داده های توپوگرافی منطقه مکران با مقیاس 1:25000 با فرمت DEM

هیدروگرافی:

 • داده های عمق یابی مستخرج از Mike C-Map با دقت 1:150000 در دریای عمان
 • داده های عمق یابی سواحل مکران در 5 شیت با دقت 1:100000 از سازمان جغرافیایی ارتش
 • هیدروگرافی بنادر صیادی زرآباد، تنگ، پزم، رمین، بریس و پسابندر
 • هیدروگرافی مربوط به خلیج چابهار با مقیاس 1:10000 در محدوده سازه های ساحلی از قبیل ایران بندر، آب شیرین کن، محدوده تیس، بندر شهید بهشتی تا شهید کلانتری و کنارک با مقیاس 1:1000
 • داده ها و نقشه 1:50000 هیدروگرافی خلیج چابهار
 • داده ها و نقشه 1:10000 و 1:5000 هیدروگرافی بندر شهید بهشتی، شهید کلانتری و نیمه شرقی خلیج چابهار
 • تصویر نقشه هیدروگرافی 1:100000 چابهار تا تنگ و خلیج گواتر و هیدروگرافی  1:40000 خلیج چابهار

 مدل های عددی (باد، موج و جریان):

 • داده های باد و موج مدل جهانی ECMWF ERA40 در بازه زمانی Sep.1957 تا Aug.2002 با گام مکانی 5/2 درجه
 • اطلاعات باد ECMWF Operational اصلاح شده مورد استفاده در پروژه ISWM
 • اطلاعات باد و موج مدل جهانی UKMetOffice در یک نقطه (2000-1998) با دقت مکانی 0/833 درجه در راستای شمالی جنوبی و 1/5 درجه در راستای شرقی غربی
 • اطلاعات خروجی پروژه مدلسازی امواج دریاهای ایران (ISWM) در خصوص مشخصات امواج دریای عمان با فرمت dfs2 شامل 23 پارامتر باد اصلاح شده و موج با گام زمانی 6 ساعت و گام مکانی 0/125 درجه
 • اطلاعات باد مدل جهانی NCEP در دو نقطه (2007-1960)
 • داده های باز تحلیل NCEP/NCAR و داده های سازمان هواشناسی هندوستان و JTWC که شامل پارامترهای مختلف از قبیل فشار هوا در سطح دریا، دمای سطح آب و دمای هوا می باشد.

اطلاعات بویه ها: 

 •            اطلاعات بویه هندی DS1
 •            اطلاعات موج جهتی بویه سازمان هواشناسی در بندر چابهار (2000-1998)

 اطلاعات ایستگاه های سینوپتیک:

 •            داده های سینوپتیک خلیج فارس و دریای عمان
 •            داده های ایستگاه هواشناسی چابهار در فاصله سال های 1961 تا 1965 و 1982 تا 2005، داده های ایستگاه هواشناسی جاسک در فاصله سال های 1966 تا 2005
 •            داده های ایستگاه هواشناسی کنارک در فاصله سال های 1982-2005
 •            اطلاعات باد ایستگاه های سینوپتیک بندر چابهار (2001-1992) و بندر جاسک (2002 و 2000-1992)

 داده ­های خط ساحل:

 •            داده های خط ساحلی مستخرج از Mike C-Map با دقت 1:150000
 •            داده های خط ساحلی مستخرج از بانک اطلاعات GEODAS

 نقشه های سایت پلان:

 •            نقشه های سایت پلان بنادر صیادی زرآباد، تنگ، پزم، رمبن، بریس، پسابندر

  پروفیل های عرضی:

 •            پروفیل های عرضی خلیج چابهار 

 داده های جزر و مد سنجی و تراز سطح آب:

 •            داده‌های تراز سطح آب بویه‌های هشدار سونامی دریای عمان در نقاط نزدیک به ایران
 •            داده های تراز سطح آب IOC نزدیک به ساحل در بنادر جاسک و چابهار و چند کشور مجاور ایران

 داده های اندازه گیری پارامترهای فیزیکی:

 •            داده های اندازه گیری شده دما، شوری، PH، رسانایی الکتریکی و جامدات محلول در آب (TDS) دریای عمان در سال 1392 دریک نقطه در نزدیکی بندر چابهار