شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

طبقه بندی نواحی ساحلی

دسته بندی اولیه نواحی مختلف نوار ساحلی براساس مشخصات امواج

بر اساس مدلسازی های بزرگ مقیاس امواج در قالب پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواجل شمالی کشور، مشخصات موج در برخی نقاط در امتداد سواحل جنوبی دریای خزر مورد تحلیل آماری قرار گرفته و ارتفاع امواج حدی محاسبه شده است. بر این اساس نقشه های پراکندگی ارتفاع موج حدی با دوره بازگشت های مختلف تولید شده اند که نمونه ای از آنها در شکل زیر نمایش داده شده است. 


طب

نمونه ای از نقشه های مخاطرات دریایی از نظر امواج طوفانیتاریخ بروزرسانی : ۸ شهریور ۱۳۹۵ ۱۶:۳۴

اطلاعات بیشتر :