چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸

مدلسازی باد و موج

هدف از انجام مدلسازی باد و موج در این پروژه به شرح زیر می باشد:

تدقیق و بروز رسانی مدلسازی امواج دریاهای ایران در محدوده دریای خزر با دقت مطلوب مورد تایید کارفرما (برمبنای استانداردهای معتبر بین المللی) برای بازه حداقل 30 ساله (شامل برپایی مدل سراسری موج دریای خزر). 

 

  نتایج بدست آمده از مدلسازی باد:

مدلسازی باد با استفاده از نرم افزار WRF که یک مدل عددی بزرگ مقیاس هواشناسی است انجام شده است و خروجی های این مدل با دقت مکانی حداقل یک دهم درجه و گام زمانی یک ساعت ارائه شده است.

لازم به ذکر است کالیبراسیون مدل برای محدوده دریای خزر انجام شده است و نتایج دقیقتری نسبت به میدانهای باد موجود نظیر ECMWF  در مقایسه با اندازه گیریها حاصل شده است. این مدلسازی برای یک دوره 31 ساله از ابتدای سال 1983 تا انتهای سال 2013 که پایان دوره اندازه گیری های پروژه کنونی است، صورت گرفته است.


مد1

مقایسه میدانهای باد ECMWF ، WRF و QuikSCAT

  نتایج بدست آمده از مدلسازی امواج:

انتقال موج به محدوده آب کم عمق در طول خط ساحلی کشور با دقت مناسب و استفاده از ابعاد شبکه ریزتر در محدوده بنادر مهم.

• مقایسه نتایج بدست آمده از مدل سازی امواج با مطالعات پیشین مانند ISWM و ...

• ارائه امواج طرح برای دوره بازگشت های 5، 10، 20، 50 و 100 سال در تمام نقاط شبکه.

• استخراج توفان های منطقه در حداقل 60 سال گذشته و بهره برداری در امواج طراحی.

استخراج توفان های منطقه در حداقل 60 سال گذشته و بهره برداری در امواج طراحی.

 
مد2

نمایی از مدلسازی موج


مد3  

محدوده مدل سازی باد


 
مد4

مش بندی دریای خزر: شبکه ساخت یافته (Nested)

 

 
مد5

مش بندی دریای خزر: استفاده همزمان از سلول های مثلثی و مربعی