سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدل سازی تغییرات سطح متوسط آب

در این بخش شبیه سازی نوسانات تراز آب ناشی از باد و موج به صورت جداگانه انجام شده است. در مورد مدلسازی خیزاب باد از داده های ورودی میدان باد شامل سرعت و جهت باد و فشار هوا استفاده شده است. این داده ها از خروجی مدلسازی میدان باد توسط نرم افزار WRF که برای کل دریای خزر بین سال­های 1979 تا 2013 اجرا شده بود، استخراج شده اند. نتایج مدلسازی نوسانات تراز آب ناشی از باد با داده های اندازه گیری تراز سنج ها و همچنین داده های خروجی گرفته شده از سنسور AST دستگاه های ADCP مقایسه و کالیبره گردید که بیانگر دقت بالای شبیه سازی های انجام شده می باشد.

 
ت1

نتایج مدلسازی تغییرات تراز آب در نوشهر ( آبی: اندازه گیری، قرمز: مدلسازی)       

 

در مورد شبیه سازی نوسانات تراز متوسط آب ناشی از امواج نیز از نرم افزار MIKE21 استفاده شده است بدین ترتیب که ابتدا از مدل کالیبره شده طیفی موج داده های تنش تشعشعی در نوار ساحلی استخراج شده و این داده ها به مدل هیدرودینامیک محلی معرفی شده اند. در نهایت نوسانات تراز آب ناشی از تغییرات تنش تشعشعی در سواحل منطقه از این مدل در نوار ساحلی استخراج و ارائه شده اند.