دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

مدل سازی انتقال رسوب و مورفولوژی

در مدل‌سازی انتقال رسوب و مورفولوژی موارد زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت:

• برپایی مدل‌های رسوب و برآورد نرخ حمل رسوب ساحلی ناشی از جریان‌های ساحلی و محاسبه تغییر شکل پروفیل بستر

• برپایی مدل‌های رسوب و برآورد تغییر شکل خط ساحلی و تعیین الگوی دراز مدت آن

• تعیین خصوصیات ژئومورفولوژیک سواحل و تعیین سلول‌ها و زیر سلول‌های رسوبی ساحلی (محاسبه بودجه رسوبی در هر زیرسلول رسوبی، مدل‌سازی تغییر شکل سواحل و تعیین الگوی درازمدت آن و مدل‌سازی و محاسبه تغییر شکل پروفیل بستر)

• مطالعه رسوب مناطق خاص

در مطالعه رسوب مناطق خاص دقت محاسبات باید به گونه‌ای باشد که براساس آن بتوان به طور صریح در خصوص وضعیت منطقه از دیدگاه مهندسی و مدیریتی اظهار نظر نمود. بررسی این مناطق شامل تدقیق اطلاعات اولیه از جمله تارخچه تغییرات خط ساحلی، توپوگرافی و عمق‌سنجی (با نظر کارفرما)، اطلاعات رسوب و سپس مدل‌سازی نرخ انتقال رسوب و تغییرات خط ساحل و تغییرات پروفیل بستر و در صورت نیاز استفاده از مدل‌های دقیق‌تر می‌باشد.