شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

مدل سازی سه بعدی دریای خزر

مدل سازی سه بعدی دریای خزر 

در مدل‌سازی سه‌بعدی دریای خزر موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:

-          مدل‌سازی سه‌بعدی جریان‌های دریای خزر با هدف بررسی اثرات جریان‌های ناشی از اختلاف شوری، حرارت، عمق، باد و جریان‌های مهم رودخانه‌ای و بررسی و تحلیل اثر این جریان‌ها بر جریان‌های محلی

-          مقایسه نتایج با اندازه‌گیری‌های میدانی موجود در منطقه و اندازه‌گیری‌های پروژه حاضر جهت واسنجی و راستی آزمایی نتایج مدل‌سازی عددی

خروجی‌های این مدل‌سازی شامل مشخصات مدل‌سازی جریان کالیبره شده براساس تمام اندازه‌گیری‌ها و شرایط هیدرودینامیکی تدقیق شده در محدوده مطالعات می‌باشد.


سه1

نتیجه کالیبراسیون دمای سطح آب  در ایستگاه آستارا حاصل از مدل سه بعدی باروکلینیک جریان


سه2  

نتیجه کالیبراسیون سرعت جریان در ایستگاه نوشهر حاصل از مدل سه بعدی باروکلینیک جریان