شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

طرح پایش دراز مدت

طرح پایش درازمدت منطقه، شامل پارامترهای مورد اندازه‌گیری، دوره و تواتر اندازه‌گیری، تجهیزات مورد نیاز با توجه به زیر ساخت‌ها و شرایط حاضر، جانمایی بهینه دستگاه‌ها، برآورد هزینه تقریبی مربوطه و نظایر آن، به عنوان یکی از خدمات جانبی در انتهای پروژه ارائه خواهد شد.تاریخ بروزرسانی : ۸ شهریور ۱۳۹۵ ۱۶:۳۰

اطلاعات بیشتر :