پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

برداشت مقاطع عرضی

برداشت مقاطع عرضی در این پروژه به شرح زیر صورت  گرفت:

برداشت پروفیل ساحل و بستر دریا در امتداد 300 مقطع در طول خط ساحلی شمال کشور انجام پذیرفت . این عملیات در فصل بهار و تابستان یک بار و در 2 فصل دیگر هر یکماه و نیم یکبار انجام شد. هدف از انجام این اندازه­ گیری­ ها بررسی تغییرات بستر دریا در فصول مختلف و پس از طوفان­ های مهم می­ باشد.

برداشت پروفیل های عرضی  در دو بخش دریا و خشکی صورت گرفته که در بخش خشکی این عملیات توسط دوربینهای نقشه برداری و در بخش دریایی توسط دستگاههای هیدروگرافی (اکوساندر) انجام می شد.

محدوده پروفیل برداری در خشکی تمام ناحیه رسوب فعال (متحرک در طول سال) ساحلی را پوشش می داد. این محدوده بر اساس تجربه مهندسی تعیین  شد. تمامی سواحل شمالی کشور دارای دیون ساحلی نیستند. ضمناً همه دیون‌ها هم در همه فصل‌ها لزوماً در خشکی باقی نمی‌مانند. در جایی که دیون‌های ساحلی وجود داشته  برداشت‌ها تا انتهای دیون‌های فعال یعنی غیر تثبیت شده انجام شده. تشخیص دیون‌های فعال و غیر فعال از طریق مشاهده پوشش گیاهی بر روی آنها قابل انجام است. در مناطقی که دیون ساحلی وجود نداشته  از تغییر زاویه در راستای عمود بر ساحل و تغییر جنس خاک ـ ‌رسوب و جستجوی بالاترین خط پرتاب شدن خاشاک و چوب و ... از دریا به خشکی استفاده می شد. در تمام این موارد از صیادان محلی نیز در باره حد و میزان هجوم امواج به خشکی در زمان طوفان‌ها پرسش  شد تا در جهت تشخیص ناحیه فعال رسوبی در ساحل مورد استفاده قرار گیرد.

محدوده برداشت پروفیل از سمت دریا حداقل تا یک کیلومتر ادامه  یافت و اگر در این محل عمق آب کمتر از 7 متر بوده، طول برداشت پروفیل یک کیلومتر دیگر هم ادامه داشته (جمعاً 2 کیلومتر).

  در جدول ذیل نمونه ای از موقعیت های جغرافیایی مکانهای برداشت پروفیل های عمود بر ساحل که در ابتدای پروژه تعیین گردیده بود آورده شده است.


ب1

 

 
ب2

توزیع مقاطع اندازه گیری پروفیل بستر در امتداد ساحل

 
ب3

توزیع مقاطع اندازه گیری پروفیل بستر در اطراف بندر امیرآباد

 
ب4

محل پروفیل برداری بستر دریا در اطراف بندر نوشهر

 
ب5

عمق سنجی دستی در مناطق کم عمق

 
ب6

نمونه ای از پروفیل‌های دوره‌ای بستر دریا در اطراف بندر نوشهرتاریخ بروزرسانی : ۸ شهریور ۱۳۹۵ ۱۰:۲۹

اطلاعات بیشتر :