سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

اندازه گیری های میدانی

موج وجریان 

مختصات و مشخصات ایستگاه های موج و جریان در جدول زیر آمده است:

ردیف

ایستگاه

نوع دستگاه

پارامتر برداشت شده

مختصات جغرافیایی

عمق ایستگاه (m)

تاریخ

Y (m)

X (m)

UTM

شروع برداشت

پایان برداشت

1

آستارا

Aquadopp

موج/جریان

4251080

316290

39

5

11/1/92

28/2/92

2

آستارا

AWAC

موج/جریان

4250922

318458

39

10

7/8/91

22/10/92

3

آستارا

AWAC

موج/جریان

4251379

328201

39

25

8/8/91

3/11/92

4

انزلی

Aquadopp

موج/جریان

4149094

367471

39

5

29/2/92

25/4/92

5

انزلی

Aquadopp

موج/جریان

4150491

362798

39

10

4/8/91

29/10/92

6

انزلی

Buoy

موج/هواشناسی

4153623

362208

39

5/28

6/8/91

6/11/92

7

رودسر

Aquadopp

موج/جریان

420261

442837

39

5

8/1/92

26/2/92

8

رودسر

AWAC

موج/جریان

4118709

438327

39

10

27/7/91

12/10/92

9

رودسر

AWAC

موج/جریان

4120261

442887

39

25

27/7/91

12/10/92

10

نوشهر

Aquadopp

موج/جریان

4251080

316290

39

5

31/2/92

16/5/92

11

نوشهر

AWAC

موج/جریان

4061500

534683

39

10

4/8/91

29/10/92

12

نوشهر

Buoy

موج/هواشناسی

4061357

551984

39

30

-

-

13

فریدونکنار

Aquadopp

موج/جریان

4061912

634035

39

5

5/10/92

30/10/92

14

امیرآباد

Aquadopp

موج/جریان

4081778

707896

39

5

13/5/92

12/8/92

15

امیرآباد

AWAC

موج/جریان

4088076

714792

39

7/13

1/9/91

2/11/92

16

امیرآباد

Buoy

موج/هواشناسی

4091581

706293

39

25

28/10/91

12/12/92

17

خلیج گرگان

Aquadopp

موج/جریان

4088173

235301

40

2

18/10/92

3/11/92

 

فاز 5 - اندازه گیری میدانی  

نمونه ای از اندازه گیری های موج و جریان در ایستگاه 10 متری بندر انزلی (شکل بالا: ارتفاع موج، شکل وسط: سرعت جریان و شکل پائین: جهت جریان)