پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

کمیته تخصصی مطالعات

دکتر حمید رحیمی پور

دکتر مسعود مرادی

دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی

دکتر شهرزاد ناهید ، نماینده سازمان هواشناسی کشور  

دکتر راضیه لک ، نماینده سازمان زمین‌شناسی  

دکتر  علی کرمی خانیکی

دکتر  ناصر حاجی زاده ذاکر

دکتر اصغر بهلولی

دکتر مهدی شفیعی فر

دکتر بابک بنی جمالی