پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

ناظران عالی کارفرما

  • ناظران عالی کارفرما:

• مهندس علیرضا کبریایی، معاون توسعه و تجهیز بنادر

• مهندس محمدرضا الهیار، مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر

• مهندس محمود توکلی، رئیس اداره طرح‌های زیربنایی مهندسی دریایی

  •  مدیر پروژه:

مهندس محمد سعید مدیحی

  • کارشناسان پروژه:

مهندس گیتا برادران ابراهیمی

مهندس زهره حاج سلیمی

مهندس علی شوشتری زاده ناصری