پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

مشاوران پروژه

مطالعات فاز چهارم پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان‌ هرمزگان توسط دو شرکت مهندسان مشاور فرادریا عرشه از ایران و Sogreah از کشور فرانسه با همکاری شرکت مهندسین مشاور دریانگار پارس و GlobOcean از کشور فرانسه انجام شده است.
 

 

 

  تیم مطالعاتی مشاور:

- مهندس فرهاد دارابی نیا (مدیر پروژه)

- مهندس محمد حسینی بندر آبادی (مدیر بخش اندازه گیری)

- دکتر احمد شانه ساز زاده (مدیر بخش مطالعات رسوب)

- مهندس امین ایلیا (کنترل کننده و مسئول بخش مدل سازی)

- مهندس مازیار گلستانی (مدیر اجرایی و مسئول مدل سازی امواج آب عمیق، انتشار امواج و طوفان ها)

- مهندس میثم راد (هماهنگ کننده و مسئول مدل سازی نفوذ امواج و تحلیل آرامش بنادر)

- مهندس ندا فتوحی (مسئول مدل سازی تراز های جزر و مد و جریان و ارزیابی مدل ایرانی)

- مهندس رضا پارسا (مسئول مدل سازی رسوب و تحلیل مناطق خاص)

- مهندس نیما سرپوشان (هماهنگ کننده و کارشناس مدل سازی)

- مهندس پیمان آق تومان (کنترل کننده و مسئول مطالعات اندازه گیری)

- مهندس مهرداد شکرچی (مدیر سایت اندازه گیری های میدانی)

- مهندس حسین اردلان (مسئول مطالعات رسوب و مناطق خاص)

- دکتر افشین دانه کار (مسئول مطالعات ژئومورفولوژی و زیست محیطی)

- دکتر مجتبی عظام (مسئول مدل سازی سه بعدی تنگه هرمز)

- مهندس باقر قرمز چشمه (مسئول مطالعات رودخانه)

- مهندس فاطمه روحانی (پردازش اطلاعات اندازه گیری)

- مهندس مهدی کریمی (کارشناس مدل سازی رسوب)

- مهندس متین رفیع پور (کارشناس مدل سازی)

- مهندس بهنام محمودیان (مسئول بخش GIS )

- مهندس قاسم حبیب زاده (کارشناس بخش GIS )