پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

بازدیدهای میدانی

 مشاهدات میدانی ناحیه ساحلی استان هرمزگان توسط متخصصین Sogreah در آگوست 2009 صورت پذیرفت. مشاهدات میدانی بخشی از مطالعات مدلینگ و مونیتورینگ است که بوسیله Sogreah و مشاورین ایرانی صورت
می­پذیرد. نشانه هایی از خرابی و محدودیت های طرح و ساخت، که می تواند منجر به مشکلات آتی شوند، در طی مشاهدات شناسایی شدند. این موارد عبارتند از :

·     جانمایی نامناسب دانه موجشکن ها نسبت به جهت انتشار موج که می تواند منجر به نفوذ موجه به داخل حوضچه در طی طوفان شود. این مشکل در بنادر سیریک، درگاهان، قشم، سوزا و کنگ دیده شد.

·     جانمایی نامناسب موجشکن ها که در نتیجه حفاظت کافی در برابر امواج را بوجود نمی­آورد و منتج به تشکیل سواحل ماسه ای در حوضچه بندر می شود. این مسئله در بندر مسن دیده شد. ارتفاع موجشکن برای جلوگیری از سرریز امواج (Overtopping) کافی نبود. این مسئله در بندر سیریک قابل توجه بود.

·     استفاده از مصالحی با کیفیت پائین برای ساخت موجشکن ها که الزامات استانداردهای بین‌المللی نظیر CIRIA ROCK Manual را برآورده نمی ساختند. این مورد در بنادر سیریک، قشم، رامچاه، سوزا، مسن، شیب دراز و کنگ دیده شد.

sitevisit1  

نمایی از سنگهای لایه آرمور موجشکن بندر مسن

 

·         هسته از مصالح ریزدانه و بدون انجام تمهیدات حفاظتی لازم در برابر امواج ساخته شده بود. این مسئله در بندر لنگه دیده شد.

sitevisit2  

عدم محافظت از هسته ریزدانه

·     اجرای نامناسب (چفت و بست ضعیف) سنگ های لایه آرمور در موجشکن های موجود همانند آنچه که در بنادری نظیر سوزا و رامچاه دیده شد

·     افزایش درصد سنگهایی با هندسه نامناسب (پولکی شکل) در موجشکن ها موجود همانند آنچه که در بنادری نظیر سیریک و شیب دراز دیده شد.

·         تخریب بخشی از موجشکن همانند آنچه که در بندر کنگ دیده شد.

 

sitevisit3 

تخریب شیب کناری موجشکن جنوبی بندر کنگ

·         کانال ورودی باریک همانند آنچه که در بندر رامچاه دیده شد.

·         کم عمق بودن حوضچه بندر نظیر آنچه که در بندر مسن دیده شد.

·         رسوب گذاری در کانال دسترسی، نظیر آنچه که در بنادر سوزا و کلاهی دیده شد، قابل توجه بود.

تخریب بخش هایی از اسکله های موجود، شامل خوردگی عناصر فولادی نظیر آنچه در اسکله دیده شد.