دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

مطالعات ژئومورفولوژی

ساحل محل تلاقی پهنه‌های ‌آبی، خشکی و اتمسفر است و عرصه فعالیت عواملی نظیر فرایندهای هیدرودینامیکی و دینامیکی فعال و مرتبط با شرایط زیستی، اقلیمی در موقعیت قرارگیری آنها می‌باشد. فرایندهای فرسایشی مختلف، اشکال کاوشی و تراکمی متنوعی را در این محیط ایجاد می‌کنند. حضور انسان  در سواحل و فعالیتهای وی نیز موجب تنوع بیشتر فرایندهای شکل‌زایی در محیط ساحل می‌شود و بر همین اساس بررسی ویژگی‌های ژئومرفولوژیکی (زمین ریخت‌شناسی) سواحل به‌عنوان پیچیده ترین و فعال‌ترین سیستم ژئومورفیک و عوامل موثر در آن با رویکرد مهندسی سواحل، یکی از فعالیتهای مهمی است که در پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان هرمزگان مدنظر قرار گرفته است. برای این منظور در محدوده سواحل استان هرمزگان فعالیت های ذیل انجام می­گیرد:

Ø         مطالعه بر روی نقشه پایه با مقیاس 1:25.000

Ø         بررسی پهنای متوسط 1 کیلومتر از بالاترین میزان نفوذ آب در خشکی تا منتهی الیه آبهای کرانه‌ای (Backshore)

Ø         تفکیک کرانه از حیث ناهمواری‌های خرد و کلان به بخش های مجزا از یکدیگر  با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای زمین مرجع شده و کنترل زمینی.

Ø         بررسی­های محدوده مورد مطالعه با تکیه به رسوب شناختی به انواع کرانه های سنگی(Rocky shore)، ماسه ای(Sandy Beach) و پهنه گلی(Mud Flat) به تفکیک.

Ø         خروجی مطالعات حاضر و تلفیق آن باسایر اطلاعات اندازه­گیری و مدلسازی‌های مدنظر امکان انجام مدیریت بهینه سواحل را جهت توسعه پایدار امکان پذیر می­سازد.

 

geo2  

 

دستاوردهای مطالعات ژئومورفولوژی و مهندسی سواحل:

v       شناسایی نحوه تغییرات سلولهای رسوبی مناطق خاص

v       شناسایی پهنه های رسوب گذاری و فرسایش

v       نقشه پراکندگی لندفرم‌های ساحلی محدوده مطالعاتی

v       شناسایی منابع رسوبی و نوع رسوبات مناطق مختلف

 

 

 landform geo

نمونه ای از لندفرم های تهیه شده برای منطقه  بنادر کنگ و لنگه