پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

طبقه بندی نوار ساحلی

ویژگی‌های ژئومورفولوژیک پسکرانه ساحلی استان هرمزگان

تلفیق اطلاعات توپوگرافی و زمین شناختی نوار ساحلی استان هرمزگان و همچنین شرایط اقلیمی و پدیده‌های دریایی سبب ایجاد واحدهای مجزایی از حیث ساختار و عملکرد می‌باشد که در این بخش به آن اشاره می‌شود. این بخش‌ها با نام رخساره‌های ژئومورفولوژیک ساحلی بیان می‌شود. این رخساره‌ها از نظر طبقات ارتفاعی در سه طبقه مشخص جای می‌گیرند که به آن واحدهای ژئومورفولوژیک ساحلی گویند (جدول 1). رخساره‌های ژئومورفولوژیک در کرانه و پسکرانه هرمزگان شامل 20 واحد می‌باشد، برخی از آن‌ها با واحدهای زمین‌شناختی همپوشانی دارد. لازم به ذکر است از شرق به غرب استان هرمزگان، واحدهای ژئومورفولوژیک با واحدهای زمین شناختی سواحل به سبب نزدیکی ارتفاعات انطباق بیشتری دارد. در شرق استان به سبب کم شیب بودن منطقه ساحلی، ساخت زمین شناختی آن بیشتر تحت تأثیر فرایندهای دریایی و خشکی دست خوش تغییر می‌شود و به همین سبب واحد زمین ریخت‌شناسی متفاوت از لایه ی زیرین آن دارد. اما به سمت غرب استان با افزایش ارتفاع، بیرون‌زدگی‌های سنگی بیشتر می‌شود و رخساره‌های ژئومورفولوژیک سواحل شباهت بیشتری به واحدهای زمین شناختی پیدا می‌کند.

 

جدول1 - ارتباط واحدها و رخساره‌های ژئومورفولوژیک در منطقه ساحلی هرمزگان

 shoretabfa

لندفرم‌های ساحلی استان هرمزگان

ساختارهای ژئومورفولوژیک منطقه ساحلی در تماس با آب دریا و تأثیر پذیری از پدیده‌های مختلف دریایی از جمله هجوم امواج و آب گرفتگی جزرومدی و یا توسعه برخی گیاهان دریایی از جمله جنگل‌های مانگرو و همچنین تأثیر پذیری از برخی فرایندهای طبیعی در جبهه خشکی مانند انتقال رسوبات بادی یا جریان یافتن رودها، با تغییرات زیادی در طول زمان مواجه می‌شوند و حاصل این تغییرات به شکل گیری رخنمون‌های فیزیکی متفاوتی در لبه دریا منجر می‌شود که براساس شکل و فرایند اصلی اثر گذار بر آن به طبقات مختلفی به‌عنوان لندفرم‌های ساحلی قابل تفکیک هستند.

مطابق بررسی صورت گرفته 17 لندفرم طبیعی در سواحل استان هرمزگان مورد شناسایی قرار گرفت. محدوده‌های شناسایی شده در سواحل استان هرمزگان براساس لندفرم‌های ساحلی در شکل زیر نشان داده شده است (نقشه‌های تفصیلی در مقیاس بزرگتر نیز به صورت جداگانه برای هر منطقه تهیه شده است).

shoreline1fa  

میزان توزیع لندفرم‌های ساحلی در طول خط ساحلی استان هرمزگان

 

shoreline2  

توزیع ناهمواری‌های ساحلی استان هرمزگان

 

shoreline3  

تصاویری از سواحل استان هرمزگان