دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

شهید رجایی

بندرشهید رجائی

مجتمع بندری شهید رجائی در نوار ساحلی جنوب ایران و در شمال جزیرۀ قشم در فاصله 40 مایل دریایی از تنگۀ هرمز و در جنب شهرستان بندرعباس قرار گرفته است. مختصات جغرافیایی بندر 27.1 شمالی و 56.5 درجه شرقی می‌باشد. این بندر یکی از مهم‌ترین بنادر کشور محسوب شده و متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی کشور می‌باشد.

rajaee 

شکل1- موقعیت بندر شهید رجائی

در این پروژه فرآیند رسوبی در محدوده بندر شهید رجائی و کانال دسترسی آن مورد بررسی جامع قرارگرفت. اهداف اصلی این مطالعه عبارت است از، مشخص نمودن نوع و منشأ رسوب، عوامل مؤثر بر انتقال رسوب و بررسی نحوه انتقال رسوب در محدوده‌های مورد مطالعه و تغییرات احتمالی خط ساحل و نحوه و میزان رسوبگذاری و فرسایش در داخل حوضچه، کنار اسکله‌ها و کانال دسترسی بندر.

در این پروژه برای بررسی و مطالعه روند انتقال رسوب در محدوده‌های مورد مطالعه از شبیه‌سازی عددی از یک طرف و اندازه‌گیری‌های میدانی ازجمله تعیین روند تغییرات ساحل از روی عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای، برداشت هیدروگرافی، پروفیل‌های ساحلی و عملیات‌های اندازه­گیری توأم جریان و غلظت رسوب (عملیات 25ساعته) از طرف دیگر استفاده شده است.

در روند انجام مطالعات، از مطالعات انجام شده برای بدست آوردن منابع تأمین رسوب در منطقه، استفاده شده است. به‌علاوه با استفاده از نمونه‌برداری‌های انجام شده از بستر، نوع دانه‌بندی بستر تعیین گردیده است.

برای شبیه‌سازی ریاضی انتقال رسوب در مناطق مورد مطالعه، لازم است که در ابتدا مدل هیدرودینامیک منطقه مورد مطالعه برپا، واسنجی و صحت‌سنجی شود. این قسمت از مطالعات در بخش هیدرودینامیک جریان انجام شده است.

براساس مطالعات مدلسازی امواج سواحل استان هرمزگان که در مراحل قبلی در قالب همین پروژه، میدان موج منطقه ضعیف می‌باشد. در 99 درصد طول سال ارتفاع امواج، کم‌تر از 5 متر (درشرایط آرامش) است. جهت غالب امواج از سمت شرق بوده که با حرکت به سمت غرب بندر، جهت امواج به دو جهت شرقی و جنوب غربی تبدیل می‌شود. بنابراین، پتانسیل امواج در این منطقه جهت انتقال رسوبات بسیار کم بوده و در این زمینه توانایی ایفای نقش فعال ندارند.