دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

تعیین سلول و زیر سلول های رسوبی

بدیهی است که بررسی یک ساحل طولانی با مشخصات متفاوت از حیث ساختار و فرآیند به‌‌طور یک‌جا امکان‌ پذیر نمی‌باشد. برای مطالعه سواحل طولانی هرمزگان و جزیره قشم، در ابتدا این سواحل به تعدادی سلول و زیرسلول تقسیم شده‌اند. سلول رسوبی بخشی از ساحل به‌‌شمار می‌رود که رژیم رسوبی آن و یا به تعبیری انتقال رسوبات ساحلی آن توسط جریان‌های کرانه‌ای در منطقه نزدیک ساحل از سواحل اطراف آن مستقل یا حداقل مجزا و قابل تفکیک می‌باشد. باتوجه به وسعت سلول‌های رسوبی، زیرسلول‌های رسوبی در بین سلول‌های رسوبی تعریف می‌شوند و امکان طرح‌‌ریزی دقیق‌تری را برای مدیریت مناطق ساحلی فرآهم می‌کنند. زیرسلول‌های رسوبی بخش‌هایی را تشکیل می‌دهند که مشخصات ریخت‌شناسی و فرآیندهای رسوبی آن نسبت به مناطق مجاور قابل تفکیک باشد و امکان مطالعات مستقل مهندسی سواحل را فراهم نمایند. در این مطالعات سواحل هرمزگان به 5 سلول رسوبی و 19 زیرسلول رسوبی تفکیک شده است. سواحل جزیره قشم نیز به 3 سلول رسوبی و 7 زیرسلول رسوبی تفکیک شده است. شکل زیر نحوه تقسیم‌بندی سواحل به سلول‌ها و زیرسلول‌های رسوبی را نشان می‌دهد.

 cell

شکل 1: محدوده سلول‌ها و زیرسلول‌های رسوبی سواحل استان هرمزگان و جزیره قشم

جدول زیر خلاصه اطلاعات سلول‌ها و زیرسلول‌های سواحل سرزمینی استان و جزیره قشم را ارائه می‌نماید. پس‌از تفکیک ساحل، مطالعات انتقال رسوب و تغییرات خط ساحل در هر سلول و یا زیرسلول متمرکز گردیده است.

جدول 1: خلاصه اطلاعات سلول‌ها و زیرسلول‌های سواحل استان و قشم 

 cell-information