دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

عملیات 25 ساعته

این عملیات به منظور برداشت همزمان اطلاعات هیدرودینامیکی، فیزیکی و رسوب در این منطقه انجام گرفت. در این اندازه‏گیری‏ها پارامترهایی از جمله سرعت و جهت آب از هیدرودینامیک، دما، شوری PH و دانسیته از پارامترهای فیزیکی و کدورت و سرعت سقوط ذرات از پارامترهای رسوب اندازه‏گیری گردیدند. شاخص بودن این اندازه‏‏گیری‏ها به دلیل برداشت اطلاعات همزمان اطلاعات هیدرودینامیکی، فیزیکی و رسوب در ایستگاه‏های موردنظر است. این اطلاعات برای تحلیل پدیده‏های همزمان در ارتباط با رسوب معلق و جریان، همچنین تغییرات چگالی با دما و شوری بسیار مناسب بوده و در مدل‏های ریاضی سه بعدی کاربرد دارد.

روش انجام

انجام عملیات 25 ساعته در هفت ایستگاه در تنگه هرمز و منطقه خوران انجام گرفته است. در این عملیات یک شناور مناسب در ایستگاه مورد نظر توسط لنگر مهار شده و برای اینکه شناور در طول جزرومد جابجا نشود، با دو لنگر و در مسیر جریان ثابت شده است. سپس تیم اندازه‏‏گیری، تجهیزات مرتبط با عملیات را قبل از شروع دوره جزرومدی آماده کرده تا در ساعت مقرر عملیات شروع ‏شود. بایستی توجه شود که برنامه‏ریزی عملیات به نحوی است که دو دوره کامل جزرومدی برداشت شود.

جدول 1- مشخصات مکانی ایستگاه‏ های اندازه‏ گیری 25 ساعته

station_koli

در طول این عملیات که 25 ساعت است، برای هر یک ساعت، اقدام به برداشت اطلاعات سرعت و جهت آب، کدورت، شوری و دما با استفاده از سرعت سنج و CTD می‏شود. همچنین مقدار رسوب معلق (gr/lit) با برداشت نمونه‌های آب یک لیتری توسط نمونه‏گیر آب یا پمپ دراعماقی که سایر پارامترها برداشت می‏گردند و همچنین روش فیلتراسیون تعیین می‌گردد. برای هر 15 دقیقه یکبار نیز اطلاعات هیدرودینامیک برای تکمیل شدن اطلاعات مربوط به شرایط هیدرودینامیکی برداشت می‏گردد.

در این عملیات شش نقطه در پروفیل عمقی تعیین ‏گردید، بطوریکه دو نقطه از میانه تا سطح آب و چهار نقطه به تناسب مابین میانه تا نزدیکی بستر از نقاط پروفیل خواهند بود.

در انتهای هر مد و جزر یعنی در زمان صفر شدن سرعت آب (Slag Time) اقدام به برداشتن یک نمونه آب از نزدیکی بستر ‏شده است. نمونه آب برداشت شده به لوله ته نشینی از نوع Pipette Withdrawal Tube منتقل شده و سرعت سقوط ذرات اندازه‏ گیری ‏گردیده است.

سرعت جریان‏های جزرومدی با استفاده از یک ADCP نصب شده در کنار شناور و بصورت Downward از سطح تا عمق با سلول‏هایی با فواصل مشخص اندازه‏گیری می‏گردد، بطوریکه در محل‏هایی که برداشت سایر پارامترها انجام می‏گیرد اطلاعات سرعت و جهت جریان نیز اندازه‏گیری شود.

استفاده از نمونه‏ گیر آب دو لیتری از نوع نانسن یا نسکین روش برداشت نمونه آب برای اندازه‏گیری غلظت رسوبات معلق است. در این اندازه گیری‌ها حجم‏های مشخص دو لیتری از آب برداشت شده است. نمونه ‏های برداشت شده بلافاصله فیلتر شده تا در بهترین شرایط نمونه آب غلظت رسوبات معلق بدست آید.

 25-hours 

شکل 1- نحوه عملیات 25 ساعته و استفاده از تجهیزات

پردازش داده‏ های 25 ساعته

پردازش اطلاعات 25 ساعته بر اساس داده‏های بدست آمده از این عملیات پردازش شده است. این داده‏ ها از تجهیزات مختلفی جمع آوری شده که از جمله پروفیل سرعت از یک دستگاه ADCP ، اطلاعات فیزیکی آب شامل دما، شوری، کدورت و PH از دستگاه CTD و غلظت رسوبات معلق نیز با استفاده از نمونه‏ آب و فیلتراسیون بدست آمده است. همچنینی در پردازش داده ‏ها تغییرات جزرومد نیز برای کل زمان برداشت 25 ساعته بصورت نمودار ترسیم شده است. کلیه این داده‏ ها پس از تخلیه از حافظه تجهیزات مرتبط به نرم افزار واسط منتقل شده و پروفیل‏های عمقی برای هریک در یک صفحه ترسیم شده است. همزمانی این پروفیل‏ها در کنار هم امکان تحلیل‏های مربوطه را فراهم می‏سازد.

Analysis-25-hours