پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

موج

یکی از جامع‌ترین راه‌های شبیه‌سازی و پیش‌بینی امواج بهره‌برداری از تئوری امواج طیفی است، زیرا مدل‌هایی که مستقیما شبیه‌سازی هیدرولیکی موج را انجام می‌دهند، از جمله مدل موج بوزینسک، دارای محدودیت‌هایی به لحاظ محاسباتی هستند که استفاده از آنها را صرفا در مناطق کوچک محدود می‌نماید. این امر شبیه‌سازی شکل‌گیری و انتقال امواج را که در مقیاس‌های بزرگ رخ می‌دهد، بوسیله مدل‌های غیر طیفی، غیر ممکن می‌سازد. اما با توجه به اینکه در مدل طیفی، موج به صورت غیر مستقیم و در واقع با شبیه‌سازی انرژی امواج، به نمایندگی از خود موج، شبیه‌سازی می‌شود بسیاری از کمیت‌های موج به راحتی قابل شبیه‌سازی خواهند بود. تاکنون با استفاده از این تئوری مدل‌های متعددی توسعه یافته است که از آن جمله می‌توان به مدل WAM ، SWAN ، WAVEWATCH وMIKE21-SW اشاره کرد.

اثر کنترل کننده بر روی شبیه‌سازی انتقال با استفاده از روش‌های مختلف2  

اثر کنترل کننده بر روی شبیه‌سازی انتقال با استفاده از روش‌های مختلف

اثر کنترل کننده بر روی شبیه‌سازی انتقال با استفاده از روش‌های مختلف
( شکل بالا مربوط به شبکه نامنظم و شکل پایین در شبکه منظم می‌باشد)