شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

جزر و مد

مدل جزرومد در نرم‌افزار PMODynamicsقادر است با استفاده از اطلاعات جزر و مدی در یک بازه زمانی مشخص، مؤلفه‌های سازنده جزر و مد را برآورد نماید. سپس دامنه و فاز هریک از مؤلفه‌ها توسط مدل محاسبه می‌شود و با استفاده از مشخصات بدست آمده برای مؤلفه‌ها می‌توان جزر و مد را در هر دوره زمانی نامشخص قبل و بعد از زمان اندازه‌گیری برای نقطه مورد نظر محاسبه نمود. در مدل ارائه شده سه فرآیند برای آنالیزهای جزرومدی پیش بینی شده است.
١- برآورد مولفه‌های جزرومدی برای اطلاعات تراز سطح آب در یک منطقه و در یک بازه زمانی مشخص.
٢- براورد تغییرات تراز سطح آب با استفاده از مقادیر دامنه و فاز مولفه های مختلف.
٣- برآورد تغییرات تراز سطح آب برای یک مختصات مشخص با استفاده از بانک اطلاعاتی.

محدوده تحت پوشش بانک اطلاعات داده برای برآورد مولفه‌های جزرومدی،1 

 محدوده تحت پوشش بانک اطلاعات داده برای برآورد مولفه‌های جزرومدی،2

محدوده تحت پوشش بانک اطلاعات داده برای برآورد مولفه‌های جزرومدی،
دامنه (شکل بالا) و فاز (شکل پایین) مولفه جزرومدی  M2
 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ ۱۱:۱۷

اطلاعات بیشتر :