شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

رسوب

مشخصات هیدرودینامیک جریان در مناطق ساحلی و دریاها از نقطه‌ای به نقطه دیگر تغییر می‌کند، به همین دلیل لازم است تا مدل انتقال رسوب به همراه مدل جریان و به صورت همزمان با آن عمل نماید. بدین ترتیب شرایط هیدرودینامیکی بدست آمده در هر گام زمانی برای استفاده در مدل انتقال رسوب در اختیار خواهد بود و البته نتایج خروجی مدل انتقال رسوب (تغییرات تراز بستر)در مدل جریان نیز استفاده می‌شود.
در مدل حاضر شبیه‌سازی رسوب غیرچسبنده برای پنج بازة دانه‌بندی در نظر گرفته شده است. رسوب غیرچسبنده با استفاده از دو روش تعادلی و غیر تعادلی مدل‌سازی می‌شود. در این مدل انتقال رسوب در شرایط جریان و در شرایط ترکیب موج و جریان شبیه‌سازی می‌گردد. در خصوص تعیین ظرفیت حمل رسوب از سه روش بایکر، یانگ و ون‌راین که از معتبرترین روش‌های ظرفیت حمل رسوب هستند، استفاده شده است.

 چگونگی توزیع غلظت رسوب در حوضچة رسوبگیر (واحد PPM)
چگونگی توزیع غلظت رسوب در حوضچة رسوبگیر (واحد PPM)

تغییرات تراز بستر در حوضچة رسوبگیر (مقدار مثبت بیانگر رسوب‌گذاری می‌باشد)(واحد m) 
تغییرات تراز بستر در حوضچة رسوبگیر (مقدار مثبت بیانگر رسوب‌گذاری می‌باشد)(واحد m)