پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

پایش دراز مدت

ارائه طرح پایش آتی یکی از وظایف مهم برای هر یک از فازهای پروژه Monitor SB &B است. دستیابی به موفقیت در هر پروژه ساحلی، مستلزم درک کامل پدیده های ساحلی می باشد. این امر تا حدی با استفاده از روش های شبیه سازی تئوری یا فیزیکی و مطالعات منابع و یاپایگاه داده های موجود (desktop study) قابل دسترسی است. اما بهترین نتایج از محل هایی (سایت) که بررسی های پایش به طور منظم در آنها انجام گرفته، حاصل می شود. داده های بدست آمده ازمطالعات میدانی، داده های واقعی و دسته اولی هستند که منجر به تفسیر مستقیم و یا تنظیمات دقیق مطالعات شبیه سازی می شود و طرح های سازگار که درون  یک سیستم طبیعی قابل اجرا باشند، را فراهم می کند.
تکمیل اندازه گیری های میدانی یکساله و جمع آوری اطلاعات وداده ها ازمحدوده خلیج نایبند تا بندر دیر گام بزرگی در درک پدیده های ساحلی در مطالعات محدوده فاز دو که دستخوش توسعه های صنعتی بزرگ است، می باشد. طرح پایش مناطق ساحلی میبایست بصورتی انجام گیرد که بتواند تاثیر طرح های توسعه ای در محیط آبی درآینده و حال و همچنین تغییرات متناظر با این فعالیت ها در محیط ساحلی را پایش کند و در تعیین مقدار و ماهیت این تغییر اتبکار رود. داده های جمع آوری شده کمک می کند تا درک بهتری از پدیده های مناطق ساحلی داشته باشیم.
طرح پیشنهادی بر اساس ملاحظات امواج، شرایط هیدرودینامیکی و محیط انتقال رسوب محدوده مطالعاتی فاز دو می باشد و دارای مولفه های زیراست:
   •  بادها
   •  امواج
   •  خط ساحلی
   •  پروفیل های ساحلی و نمونه های رسوبی
   •  مرجان های دریایی
براساس نتایج و یافته های بدست آمده از طرح مطالعات پایش فاز 2 ، برنامه پایش ساحلی برای محدوده خلیج نایبند تا بندر دیر ارائه گردیده است. طرح پیشنهادی شامل اندازه گیری های باد، امواج، موقعیت خط ساحل، پروفیل ساحلی، نمونه های رسوبات می باشد. پس از مرور داده های جمع آوری شده، طرح پیشنهادی پایش می بایست در 10 سال بازبینی گردد.

ایستگاه های هواشناسی ارائه شده در خلیج فارس 

 ایستگاه های هواشناسی ارائه شده در خلیج فارس

موقعیت بویه موج نگار 

موقعیت بویه موج نگار

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ ۱۱:۱۱

اطلاعات بیشتر :