دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

تحلیل حدی امواج

برآورد امواج طرح برای محاسبات سازه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. بسیاری از پدیده‌هایی که در شاخه‌های مختلف مهندسی و علوم مورد تحلیل قرار می‌گیرند دارای طبیعت تصادفی می‌باشند؛ از این رو نمی‌توان با قاطعیت در مورد وقوع یا عدم وقوع و یا نحوه رفتار دقیق آنها در زمان دلخواه اظهار نظر کرد. با این وجود، به کمک روشهای آماری و احتمالاتی این امکان فراهم شده است تا بتوان از روی رفتار گذشته این پدیده‌ها و با توجه به سایر عوامل تأثیرگذار، قوانینی را در مورد احتمال وقوع آنها و نیز برخی شاخصه‌های مرتبط (از قبیل مقادیر میانگین، بیشینه، ...) استخراج نمود.
تحلیل مقادیر حدی (EXTREME VALUE ANALYSIS)، روشی علمی است که بر مبنای آن می‌توان بین مقادیر یک پدیده تصادفی با احتمال یا دوره بازگشت وقوع آن ارتباط برقرار کرد. تا کنون روابط زیادی در این زمینه توسط محققین ارائه شده که به دلیل تفاوت ماهیت پدیده‌های تصادفی با یکدیگر، هر کدام از این روابط (که اصطلاحاً به توابع توزیع احتمالاتی مشهورند) برای پدیده یا پدیده‌های خاصی (از قبیل سیل، باران، موج، باد، ...) قابل کاربرد هستند. در بسیاری از پروژه‌های مهندسی، با توجه به اندازه‌گیری‌ها، مشاهدات و یا شبیه سازی‌های قبلی یک پدیده، یکی از توابع توزیع توصیه‌شده که بیشترین هماهنگی را با مقادیر موجود داشته باشد، به عنوان الگوی رفتار پدیده موردنظر انتخاب می‌شود. معمولاً در توابع توزیع، پارامترهایی نیز وجود دارد که با تغییر آنها می‌توان میزان برازش تابع توزیع به داده‏ها را افزایش داد. نهایتاً در صورتی که آزمون‌های آماری استاندارد نشان دهند که بین داده‌ها و تابع توزیع انتخاب‌شده همخوانی کافی وجود دارد، می‌توان به ازای دوره‌های بازگشت دلخواه ، مقادیر موردنظر را از تابع توزیع استخراج کرد. البته نباید انتظار داشت که با استفاده از داده‌های مربوط به یک بازه زمانی محدود بتوان به ازای دوره‌های بازگشت بسیار بزرگ، مقادیر دقیقی بدست آورد.
به منظور تعیین موج طرح دو رویکرد متفاوت قابل استفاده می باشد. اول آنکه تعیین موج طرح می تواند از طریق برون یابی اطلاعات موج حاصل از اندازه گیری و یا شبیه سازی حاصل در یک دوره بلند مدت با استفاده از توابع توزیع متفاوت، صورت پذیرد. رویکرد دوم برآورد باد طرح با استفاده از توزیعهای احتمالاتی مناسب و تبدیل آن به موج طرح در منطقه آب عمیق و انتقال آن به آب کم عمق می باشد. بنابراین در اکثر پروژه‌های طراحی ساحلی، به دلیل عدم وجود و یا ناکافی بودن اطلاعات اندازه‌گیری‌شدة موج در محل مورد نظر، با استفاده از تحلیل مقادیر حدی بر روی اطلاعات باد، سرعت باد برای دوره بازگشت‌های مختلف محاسبه شده و سپس به کمک روابط تبدیل باد به موج، مقادیر ارتفاع موج برای دوره بازگشت‌های متناظر به دست می‌آید.
در مطالعه حاضر محدوده خلیج نایبند و منطقه عسلویه بعنوان سایت مبنا انتخاب شده و موج طرح با روشهای مختلف در آن تعیین شده و با سایر مطالعات مورد مقایسه و بررسی قرار می گیرد. پس از آن با استفاده از اطلاعات بدست آمده، موج طرح در نزدیکی سازه های مهم واقع در محدوده فاز دوم مطالعات با دوره بازگشت 100 ساله محاسبه شده است.

انتخاب داده‌های حدی از یک سری زمانی به روش AMS و PDS 
انتخاب داده‌های حدی از یک سری زمانی به روش AMS و PDS 

موقعیت نقاط مورد نظر برای تعیین موج طرح آب عمیق 
موقعیت نقاط مورد نظر برای تعیین موج طرح آب عمیق

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ ۱۱:۱۰

اطلاعات بیشتر :