دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

انتشار امواج

در فاز دوم پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل ایران به منظور  شبیه سازی انتقال امواج آب عمیق به آب کم عمق، 3 سایت مورد مطالعه قرار گرفته اند. سایت اول شامل خلیج نایبند و منطقه عسلویه ، سایت دوم شامل منطقه کنگان و دیر و سایت سوم منطقه رأس مطاف را در بر می گیرد. در ابتدا سایت اول بعنوان سایت مبنا انتخاب شده و حساسیت سنجی نسبت به پارامترهای مختلف از جمله ضریب زبری بستر و پدیده سفیدکهای رأس موج (وایت گپینگ) برای شرایط بدون در نظر گرفتن نیروی باد و با در نظر گرفتن نیروی فوق صورت گرفته است. بدین منظور برای ضریب زبری بستر 5 مقدار متفاوت در محدوده ای از صفر تا 015/0در نظر گرفته شده و برای ضریب پدیده سفیدکهای رأس موج (وایت گپینگ) به ترتیب 5 و 5/4 در نظر گرفته شده است. پس از مطالعات جامع انجام گرفته در سایت اول، شبیه سازی انتقال موج در سایت دوم به عبارت دیگر منطقه کنگان-دیر با روشی مشابه سایت اول، مورد بررسی قرار گرفته است با توجه به این امر که نتایج سایت اول در بخش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.
روش مطالعه بدین صورت است که پس از معرفی منطقه مورد مطالعه، دستگاه های اندازه گیری مشخصه امواج موجود در محدوده مورد نظر معرفی (AQ1، AW1 و Sontec)، پارامترهای اندازه گیری و زمان آنها در دستگاه های مورد نظر بیان می شود. سپس محدوده مورد نظر شبکه بندی شده و با استفاده از آن مدل اولیه بر پا می شود. پس از آن، اجرای مقدماتی انجام و نتایج اولیه ارائه می گردد. در مرحله بعدی برای بدست آوردن تأثیر هر پارامتر، مقدار آن پارامتر در محدوده محاسباتی تعریف شده که البته برای تعیین محدوده فوق از نتایج بدست آمده در سایت اول استفاده شده است و با استفاده از مقایسه نتایج مدل با مقادیر اندازه گیری مورد واسنجی قرار گرفته است. لازم بذکر است که برای بدست آوردن تأثیر این پارامتر از دوره های مختلف زمانی که هر کدام نماینده ای از ماه یا فصل خاص می باشند، استفاده شده است. این دوره ها به گونه ای انتخاب شده اند که شرایط مختلف را در بر می گیرند. بدین معنی که ارتفاعهای مختلف، جهات تابش متفاوت، پریودهای مختلف و ... در این دوره ها وجود داشته باشند. پس از واسنجی مدل در دوره های زمانی مختلف و نسبت به پارامترهای در نظر گرفته شده، صحت سنجی مدل برای بازه زمانی دلخواهی صورت گرفته است.

برای شبیه سازی انتقال موج در محدوده نیاز به اطلاعاتی مانند محدوده شبیه سازی، هیدروگرافی، شبکه محاسباتی، شرایط اولیه و مرزی، مشخصات زبری بستر، مشخصات باد و تراز آب و غیره می باشد. پس از دسترسی به اطلاعات فوق در قدم بعدی بر اساس اطلاعات هیدروگرافی در دسترس، مبادرت به تهیه Bathymetry برای انجام  شبیه سازی ها شده است. پس از تهیه Bathymetry برپایی مدل انجام شده است. 
 

 نمونه ای از محدوده شبیه سازی و شبکه مورد استفاده در مدل

نمونه ای از محدوده شبیه سازی و شبکه مورد استفاده در مدل

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ ۱۱:۰۷

اطلاعات بیشتر :