پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

پایگاه داده

کلیه داده‌های جمع‎آوری شده و نتایج اندازه‎گیری ها کلیه مدارک شبیه سازی های انجام شده به وسیله یک رابط کاربری در محیط GIS برای دستیابی به داده‎ها و استفاده از آنها در تحلیل های اضافی نتایج پیاده سازی شده است. با توجه به این واقعیت که مجموعه‌ای از داده‌ها و اسناد با تنوع مختلف گردآوری و طی مراحل مختلف مطالعاتی تولید شده است، سیستمی جهت مدیریت داده‎ها به منظور دسترسی آسان به داده‎های منتج از پروژه راه‎اندازی شده است. نرم افزارهای مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بهترین گزینه برای نیل به این هدف است. انتخاب (GIS) به این دلیل که ابزار قوی‌ای برای کار با داده های مکانی است صورت گرفته است.
داده‎های منتشر شده که در این مدل داده‎ای گردآوری شده است شامل داده‎های اندازه‎گیری شده، اطلاعات جمع‎آوری شده، بررسی‌ها و مدارک مبتنی بر نتایج مدلسازی‌های عددی، مطالعات تفصیلی در نقاط خاص در بازه‌های زمانی و نقاط مکانی مختلف می‎باشد.
 علاوه بر این یک برنامه اضافی GIS جهت ایجاد رابط برای برخی جستجوها و بازیابی مدارک و داده‎های مربوط به مشخصه‎ها و خروجی‎های مناسب بر پایه‎ داده‎های بارگذاری شده ارائه شده است.
داده‎های حاصل از فازهای مختلف پروژه هم اکنون توسط Arc SDE 9 و نرم افزار Arc GIS9/2 بر روی پایگاه داده SQL Server 2000 بارگذاری شده است. نرم افزار پایش و شبیه‎سازی با بهره‎گیری از C#. Net 2005 به عنوان یک برنامه الحاقی (ArcGIS Extension) توسعه یافته است. بهره گیری از این برنامه الحاقی می تواند دستیابی به هریک از امکانات زیر را مقدور و محیا کند؛

 تعریف سطوح کاربری و دسترسی

تعریف سطوح کاربری و دسترسی

نمایش و خروجی گرفتن از داده‎های اندازه‎گیری شده برای هر مجموعه دلخواه از ابزارهای اندازه‎گیری با ساختارهای مناسب 
نمایش و خروجی گرفتن از داده‎های اندازه‎گیری شده برای هر مجموعه دلخواه از ابزارهای اندازه‎گیری با ساختارهای مناسب

ترسیم و چاپ سری های زمانی برای پارامترهای انتخابی و فواصل زمانی با ابزارهای بزرگنمایی و جابجایی  

ترسیم و چاپ سری های زمانی برای پارامترهای انتخابی و فواصل زمانی با ابزارهای بزرگنمایی و جابجایی 

انتقال و جستجوی مکانی برای داده های اندازه‎گیری شده 

انتقال و جستجوی مکانی برای داده های اندازه‎گیری شده

طبقه بندی، آرشیو و مشاهده اسناد پروژه 

طبقه بندی، آرشیو و مشاهده اسناد پروژه

افزودن مختصات XY به لایه های نقطه‎ای 
افزودن مختصات XY به لایه های نقطه‎ای