شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
نمونه ای از تحلیل های آماری روی خروجی مدل باد
بسیمتری مورد استفاده در مدلسازی wave watch lll در محدوده مطالعات
نمونه ای از گل باد  ECMWF
نمونه ای از مقایسه خروجی مدل امواج و داده های اندازه گیری
نمونه ای از تحلیل های آماری روی خروجی مدل باد
نمونه ای از تحلیل های آماری (نمودار پراکندگی)
نمونه ای از خروجی های مدل امواچ
نمونه ای از صحت سنجی مرز های موج دریای عمان با داده های Altimetry

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.