شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
موقعیت ایستگاه های باد
جانمایی شبکه کلی مدل
گلباد ایستگاه های باد
گلباد نقطه ای ایستگاه های باد
اطلاعات شبیه‌سازی باد، Hs و Ts پس از 1 روز و 20 ساعت (اوج توفان)
شرایط اولیه در نظر گرفته شده برای شبیه‌سازی پدیده انتقال که در شبکه منظم
نمونه ای از محدوده شبیه سازی و شبکه مورد استفاده در مدل
اطلاعات شبیه‌سازی باد، Hs و Ts پس از 6 روز و 5 ساعت
شرایط اولیه در نظر گرفته شده برای شبیه‌سازی پدیده انتقال که در شبکه نامنظم

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.