شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
خارج کردن دستگاهای اندازه گیری از عمق دریا برای تخیله اطلاعات ثبت شده
نصب دستگاه اندازه گیری در عمق آب بمنظور جمع آوری پارامترهای دریایی
تخلیه اطلاعات دستگاه اندازه گیری ADCP
تخلیه اطلاعات دستگاهای اندازه گیری
ایستگاه باد به منظور ثبت پارامتر های هواشناسی
روش ساخت ایستگاهای موقت جزر و مدی
برداشت نمونه رسوبی از سواحل استان هرمزگان
نصب دستگاهای اندازه گیری در عمق آب استان هرمزگان
نصب ایستگاهای باد به منظور جمع آوری پارامتر های هواشناسی
تجهیزات آزمایشگاه اندازه گیری مانیتورینگ
عملیاتCTD
انجام آزمایشات مربوط به نمونه رسوب
تجهیزات آزمایشگاه مانیتورینگ
نمونه برداری آب مربوط به عملیات 25 ساعته
تیم غواصی در حال  نصب دستگاه ثبت داده های جزر و مدی موسوم به RBR
تخلیه ایستگاه باد
ثبت داده های نمونه های اتدازه گیری شده شده در عملیات 25 ساعته
دستگاه نمونه گیر آب بکار رفته در غملیات 25 ساعته
ایستگاه باد نصب شده در سواحل استان هرمزگان
عملیات 25 ساعته

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.