شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
مراحل راه‌اندازی، نصب و بازیابی و تخلیه اطلاعات تجهیزات در ماه اول اندازه‏گیری2
مراحل راه‌اندازی، نصب و بازیابی و تخلیه اطلاعات تجهیزات در ماه اول اندازه‏گیری1
مراحل راه‌اندازی، نصب و بازیابی و تخلیه اطلاعات تجهیزات در ماه اول اندازه‏گیری3
تجهیزات ADCP مورد استفاده در فاز سوم
مراحل راه‌اندازی، نصب و بازیابی و تخلیه اطلاعات تجهیزات در ماه اول اندازه‏گیری4
مراحل راه‌اندازی، نصب و بازیابی و تخلیه اطلاعات تجهیزات در ماه اول اندازه‏گیری6
مراحل راه‌اندازی، نصب و بازیابی و تخلیه اطلاعات تجهیزات در ماه اول اندازه‏گیری5
تغییرات انجام شده در ایستگاه‏های آب عمیق
موقعیت نصب ایستگاه های دریایی فاز سوم اندازه‏گیری ها

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.