شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
نمونه ای از تحلیل های آماری روی خروجی مدل باد

بسیمتری مورد استفاده در مدلسازی wave watch lll در محدوده مطالعات

نمونه ای از گل باد  ECMWF

نمونه ای از مقایسه خروجی مدل امواج و داده های اندازه گیری

نمونه ای از تحلیل های آماری روی خروجی مدل باد

نمونه ای از تحلیل های آماری (نمودار پراکندگی)

نمونه ای از خروجی های مدل امواچ

نمونه ای از صحت سنجی مرز های موج دریای عمان با داده های Altimetry