جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
خارج کردن دستگاهای اندازه گیری از عمق دریا برای تخیله اطلاعات ثبت شده

نصب دستگاه اندازه گیری در عمق آب بمنظور جمع آوری پارامترهای دریایی

تخلیه اطلاعات دستگاه اندازه گیری ADCP

تخلیه اطلاعات دستگاهای اندازه گیری

ایستگاه باد به منظور ثبت پارامتر های هواشناسی

روش ساخت ایستگاهای موقت جزر و مدی

برداشت نمونه رسوبی از سواحل استان هرمزگان

نصب دستگاهای اندازه گیری در عمق آب استان هرمزگان

نصب ایستگاهای باد به منظور جمع آوری پارامتر های هواشناسی

تجهیزات آزمایشگاه اندازه گیری مانیتورینگ

عملیاتCTD

انجام آزمایشات مربوط به نمونه رسوب

تجهیزات آزمایشگاه مانیتورینگ

نمونه برداری آب مربوط به عملیات 25 ساعته

تیم غواصی در حال  نصب دستگاه ثبت داده های جزر و مدی موسوم به RBR

تخلیه ایستگاه باد

ثبت داده های نمونه های اتدازه گیری شده شده در عملیات 25 ساعته

دستگاه نمونه گیر آب بکار رفته در غملیات 25 ساعته

ایستگاه باد نصب شده در سواحل استان هرمزگان

عملیات 25 ساعته