یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
جانمایی شبکه کلی مدل

موقعیت ایستگاه های باد

گلباد نقطه ای ایستگاه های باد

الگوی امواج و متوسط امواج رخ داده در منطقه بوشهر

موقعیت خطوط ساحل و نواحی رسوبگذاری شده در مجاورت بندر گناوه

توزیع نقاط اندازه گیری جزر و مد در سواحل ایران

شبکه نامنظم ریز برای کل پهنه خلیج فارس

توزیع بیشینه ارتفاعهای جزری در پهنه خلیج فارس در سال 2011 میلادی

توزیع بیشینه ارتفاعهای مدی در پهنه خلیج فارس در سال 2011 میلادی

نمونه ای از تغییرات تراز آب ناشی از باد در خلیج فارس

نمونه ای از تحلیل های حدی انجام شده در محدوده فاز سوم پروژه پایش و مطالعات مدل سازی سواحل استان بوشهر