دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
مراحل راه‌اندازی، نصب و بازیابی و تخلیه اطلاعات تجهیزات در ماه اول اندازه‏گیری2

مراحل راه‌اندازی، نصب و بازیابی و تخلیه اطلاعات تجهیزات در ماه اول اندازه‏گیری1

مراحل راه‌اندازی، نصب و بازیابی و تخلیه اطلاعات تجهیزات در ماه اول اندازه‏گیری3

تجهیزات ADCP مورد استفاده در فاز سوم

مراحل راه‌اندازی، نصب و بازیابی و تخلیه اطلاعات تجهیزات در ماه اول اندازه‏گیری4

مراحل راه‌اندازی، نصب و بازیابی و تخلیه اطلاعات تجهیزات در ماه اول اندازه‏گیری6

مراحل راه‌اندازی، نصب و بازیابی و تخلیه اطلاعات تجهیزات در ماه اول اندازه‏گیری5

تغییرات انجام شده در ایستگاه‏های آب عمیق

موقعیت نصب ایستگاه های دریایی فاز سوم اندازه‏گیری ها