یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
مراحل راه‌اندازی، نصب و تست صحت سنجی تجهیزات در شروع پروژه4

تجهیزات اندازه‏گیری دریایی مورد استفاده در فاز دوم1

تجهیزات اندازه‏گیری دریایی مورد استفاده در فاز دوم2

مراحل راه‌اندازی، نصب و تست صحت سنجی تجهیزات در شروع پروژه1

مراحل راه‌اندازی، نصب و تست صحت سنجی تجهیزات در شروع پروژه2

مراحل راه‌اندازی، نصب و تست صحت سنجی تجهیزات در شروع پروژه3

تجهیزات اندازه‏گیری دریایی مورد استفاده در فاز دوم6

تجهیزات اندازه‏گیری دریایی مورد استفاده در فاز دوم7

تجهیزات اندازه‏گیری دریایی مورد استفاده در فاز دوم8

تجهیزات اندازه‏گیری دریایی مورد استفاده در فاز دوم3

تجهیزات اندازه‏گیری دریایی مورد استفاده در فاز دوم4

تجهیزات اندازه‏گیری دریایی مورد استفاده در فاز دوم5

تصاویری از بازدید میدانی انجام شده توسط کارفرمای محترم و کارشناسان شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی و Bairdکانادا4

تصاویری از بازدید میدانی انجام شده توسط کارفرمای محترم و کارشناسان شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی و Bairdکانادا3

تصاویری از بازدید میدانی انجام شده توسط کارفرمای محترم و کارشناسان شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی و Bairdکانادا2

تصاویری از بازدید میدانی انجام شده توسط کارفرمای محترم و کارشناسان شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی و Bairdکانادا1

موقعیت نصب تجهیزات اندازه گیری در محدوده فاز دوم پروژه

یک مثال از موقعیت برداشت نمونه  رسوبات (ساحل غربی بندر نخل تقی)

عملیات غواصی جهت تخلیه و بازیابی تجهیزات اندازه گیری

تخلیه اطلاعات اندازه گیری از دستگاه های موج و جریان

تجهیزات اندازه گیری نصب شده در اعماق آبها

تجهیزات اندازه گیری در حال خروج از آب جهت تخلیه اطلاعات

نحوه برداشت نمونه‌های رسوب ، یکی از نمونه‌های برداشت شده

نحوه برداشت نمونه‌های رسوب ، نمونه‌های که امکان برداشت آن فراهم نبود

نحوه برداشت نمونه‌های رسوب ، نحوه برداشت نمونه از عمق دریا

نحوه برداشت نمونه‌های رسوب ، یکی از پروفیل‏ها که امکان برداشت نمونه وجود ندارد

نحوه برداشت نمونه‌های رسوب ، محل برداشت یکی از پروفیل‌های رسو در خط آب

نحوه برداشت نمونه‌های رسوب ، محل برداشت در بالا دست خط آب